Inflačná pomoc II

Inflačná pomoc II

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo
prechodným pobytom v SR.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:

  •  osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
  • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.

Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.

Formou žiadostí je možné požiadať o tieto jednorazové dotácie:

 

  • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur 
  • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
  • Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe nájdete tu:
https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-
veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

Leták: Inflačná pomoc II-leták (súbor PDF, 432 KB, otvorí sa v novom okne)