Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029

Obec Kšinná ako obstarávateľ strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029“ informuje obyvateľov obce o oznámení o strategickom dokumente PHRSR obce Kšinná na obdobie rokov 2020-2029 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente  je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené, podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona na adresu:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 7/7

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: Marcela.Zengova@minv.sk

telefón: 038/7601723

Konzultácie podľa § 63 zákona k  oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kšinná na roky 2020 – 2029“ (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014   Z. z.)  je možné vykonať na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v pracovných dňoch počas úradných hodín (odporúča sa vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom).

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

Dokumenty sú k dispozícii aj na webstránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-ksinna-2020-2029

 

                                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                                 starostka obce

Zverejnené dňa : 01.07.2020

Zvesené dňa: