Miestne dane

Vážení občania, nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2022.

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

  • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2022 zapísaní v katastri nehnuteľností
  • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
  • bolo im v roku 2021 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane   

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2021 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2021 prihláseného.

Tlačivá na podanie vyššie uvedených daní nájdete na :

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/