Návrh VZN č. 1/2021

Bol zverejnený Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Odkaz na VZN: https://www.ksinnazavada.sk/samosprava/vzn