Oznam o uložení listovej zásielky

Číslo: 15/2023

                                                                     V Kšinnej, 01.02.2023

 

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan Křižka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 01.02.2023 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

 

Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Kšinnej po dobu 15 dní od vyvesenia.

 

Adresát si listovú zásielku môže prevziať na Obecnom úrade v Kšinnej počas stránkových hodín.

 

Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená odosielateľovi

 

 

                                                                                                 JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                                  starostka obce