Oznam- povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Chov sa registruje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Tlačivo na registráciu chovu sa nachádza na webovej stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š. p., www.pssr.sk; - tlačivá CEHZ pre farmu „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu”, prípadne bude tlačivo poskytnuté miestnym obecným úradom alebo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Trenčíne.

Registrácia chovov domácich ošípaných a dodržiavanie biologickej bezpečnosti v chovoch z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

Chovateľ musí dodržiavať biologickú ochranu chovov a to minimálne:

  • do chovov nepúšťať žiadne cudzie neoprávnené osoby,
  • ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou,
  • zákaz skrmovania kuchynského odpadu,
  • skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
  • domáce zabíjačky ošípaných hlásiť na RVPS Trenčín najmenej I pracovný deň pred jej vykonaním, -neodkladne hlásiť podozrenie alebo výskyt choroby súkromnému veterinárnemu lekárovi.

RVPS Trenčín zároveň chovateľov upozorňuje, že za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí chovateľom sankcia vo výške od 100 eur do 800 eur.

Súbory na stiahnutie: