Oznámenie o uložení listovej zásielky

Číslo: 33/2019

V Kšinnej, 04.02.2019

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan KŘIŽKA, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 04.02.2018 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

od: DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Kšinnej od 04.02.2018 po dobu 18 dní.

Adresát si listovú zásielku môže prevziať na Obecnom úrade v Kšinnej v pracovnom čase, t.j. pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená odosielateľovi.

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce

Vyvesené: 04.02.2019

Zvesené: