Oznámenie o uložení listovej zásielky

 Číslo: 89/2019

V Kšinnej, 29.04.2019

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Róbert Botka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bolo dňom 29.04.2019 doručené Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk na jeho (jej) meno:

od: Súdny exekútor, Senica

Zásielka bude uložená na pošte Uhrovec po dobu 18 kalendárnych dní.

Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená odosielateľovi.

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce

Vyvesené: 29.04.2019

Zvesené: