Oznámenie o uložení listovej zásielky

 Číslo: 209/2019

V Kšinnej, 04.12.2019

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan Křižka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 4.12.2019 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

od: Okresný súd, ul. Hollého č. 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou, pod číslom 2Er/2410/2008-44

 

Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Kšinnej po dobu 15 dní od vyvesenia.

 

Adresát si listovú zásielku môže prevziať na Obecnom úrade v Kšinnej počas stránkových hodín.

 

Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená odosielateľovi.

JUDr. Tatiana Botková, v.r. 

starostka obce