Oznámenie o uložení listovej zásielky

Číslo: 24/2020

                                                                     V Kšinnej, 03.02.2020

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan Křižka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 03.02.2020 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Kšinnej po dobu 15 dní od vyvesenia.

Adresát si listovú zásielku môže prevziať na Obecnom úrade v Kšinnej počas stránkových hodín.

Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                            JUDr. Tatiana Botková 

                                                                                                       starostka obce