Oznámenie o uložení listovej zásielky

Číslo: 192/2022

                                                                     V Kšinnej, 14.11.2022

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan Křižka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 14.11.2022 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

od: M.B.A. Consulting SK, s.r.o. , Boženy Němcovej 13, 977 01 Brezno.

Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Kšinnej po dobu 15 dní od vyvesenia.

 

Adresát si listovú zásielku môže prevziať na Obecnom úrade v Kšinnej počas stránkových hodín.

Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                 starostka obce

 

Vyvesené: 15.11.2022