OZNÁMENIE PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA

ÚPSVaR Partizánske informuje:

OZNÁMENIE PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA

Poberatelia prídavku na dieťa sú povinní predložiť potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy platiteľovi, t.j. Úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske – detašované pracovisko Bánovce nad Bebravou, ak ich dieťa pokračuje v školskom  roku 2018/2019 v štúdiu dennou  formou  na strednej alebo vysokej škole. V prípade stredoškoláka je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy štúdiom najneskôr do 28.9.2018, v prípade vysokoškoláka je potrebné predložiť potvrdenie o štúdiu na vysokej škole do 8 dní odo dňa zápisu  na vysokú  školu. Ak rodič potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy nepredloží, platiteľ výplatu prídavku na dieťa zastaví.

Požadované tlačivá sú k dispozícii na ÚPSVaR Partizánske – detašované pracovisko Bánovce nad Bebravou  vo vstupnej hale na recepcii, na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Potvrdenie o návšteve školy dieťaťa do skončenia povinnej školskej  dochádzky, t. j. do dovŕšenia 16-teho roku, rodič nie je povinný predkladať.

Ak dieťa ukončilo strednú školu a nepokračuje v ďalšom štúdiu, je potrebné  doložiť potvrdenie o ukončení štúdia, príp. maturitné vysvedčenie alebo výučný list.