Pomoc pre Ukrajinu

   V súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na Ukrajine obec Kšinná úzko spolupracuje s Mestom Bánovce nad Bebravou, Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  ostatnými obcami v okrese, členmi ZMOS a Únie miest Slovenska v nadväznosti na usmernenia Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie pomoci  utečencom z Ukrajiny. 
 
    Dňa 2.3.2022 sa uskutočnilo na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou pracovné rokovanie so starostami obcí okresu Bánovce nad Bebravou, ktorého témou bolo 
 -  koordinovanie postupu pri organizovaní humanitárnej pomoci na území okresu Bánovce n/Bebr.  
-  príprava na možný prílev cudzincov na územie okresu Bánovce n/Bebr. so štatútom dočasného útočiska na území SR
- príprava dlhodobého ubytovania utečencov – stále ubytovacie kapacity (nie tzv. zberné tábory),  evidencia osôb ubytovaných v jednotlivých obciach
-  vytvorenie stáleho skladu humanitárnej pomoci okresu Bánovce n/Bebr., kde by sa sústreďoval  trvanlivý materiál, dočasný materiál s dlhou i krátkou dobou životnosti, (vyzbieraný vždy adresne pre konkrétne osoby alebo podľa   požiadavky nadriadených orgánov alebo humanitárnych organizácií)
 
     V súčasnosti všetky organizácie, ktoré pôsobia priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach, hlásia dostatok zásob a materiálu a vyzývajú najmä k tomu, aby občania svojpomocne neorganizovali zbierky a neodvážali vyzbierané veci nekoordinovane do pohraničnej oblasti. 
      Mesto Bánovce nad Bebravou  v termíne od 28.2.2022 – 4.3.2022 pokračuje v  zbierke. 
      Táto materiálna, prípadne finančná pomoc bude poskytnutá predovšetkým rodinným príslušníkom obyvateľov Ukrajiny, ktorí žijú a pracujú na území nášho okresu.
 
Kto má záujem prispieť materiálne, môže priniesť: 
- paplóny, deky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň – čisté 
  a v použiteľnom stave
- hygienické potreby (predovšetkým ženské a detské hygienické 
  potreby,  plienky, vlhčené obrúsky a pod.)
- trvanlivú detskú a dojčenskú výživu 
- lieky bežné voľnopredajné – napr. s obsahom paracetamolu, 
  ibuprofénu a pod.
Materiálnu pomoc môžete odovzdať v 2 zberných miestach v čase 8:00 – 16:00 hod.:
- Mestský úrad Bánovce n/Bebr., kancelária prvého kontaktu,  Nám. Ľ. Štúra 1
- Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach n/Bebr., ul. J. Matušku 766/19
 
ZMOS zriadilo transparentný účet: 
ZMOS_POMOC_UKRAJINE:  SK25 0900 0000 0051 8801 0894, z ktorého bude zrejmé kto finančne prispel na pomoc samosprávam a financie budú následné prerozdeľované na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých obcí a miest. 
Finančná pomoc je najflexibilnejšia, prosíme Vás podľa Vášho zváženia o peňažný príspevok.
 
     Veľmi si vážime Vašu ochotu pomáhať a ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi. Priebežne budeme informovať o tom, čo je potrebné zabezpečiť.
 
                                                                                   JUDr. Tatiana Botková
                                                                                   starostka obce Kšinná
Ďalšie informácie:

Súpis zbieraného materiálu- akútna potreba: