Povinnosť podať daňové priznanie

Vážení občania, nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2023

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

  • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2023 zapísaní v katastri nehnuteľností
  • predali alebo darovali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
  • bolo im v roku 2022 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
  • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti) 

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2022 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2022 prihláseného.

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka (je potrebné oznámiť do 30 dní).