Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 21.12.2022 (streda) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2022
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2023
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 a 2025
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2022
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023
 11. Poplatky za služby poskytované obcou Kšinná
 12. Žiadosť o sponzorský príspevok- Amatérska Meterológia Slovenska o.z.
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková                                                                                            starostka obce