Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2020 (streda) o 18:00 hodine

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2020
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
 11. Audit obce
 12. Žiadosť Environmentálny fond
 13. Návrh na prevod zostatku technického zhodnotenia „Zdravotného a sociálneho zariadenia“ v obci Uhrovec zo Združenia obcí Uhrovská dolina obci Uhrovec
 14. Diskusia
 15. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce