Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 30.03.2021 (utorok) o 17:00 hodine

 vo veľkej sále kultúrneho domu v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca
 6. Sľub poslanca
 7. Overenie zloženia sľubu poslankyne a správa mandátovej komisie
 8. Odvolanie člena inventarizačnej komisie
 9. Doplnenie inventarizačnej komisie
 10. Poverenie zástupcu starostu
 11. Kontrola plnenia uznesení
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
 13. Projekty obce
 14. Rôzne
 15. Záver

                                         JUDr. Tatiana Botková                                                                                                           starostka obce