Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2021 (štvrtok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021
 11. Audit obce
 12. Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 14. Žiadosť o sponzorský príspevok- Amatérska Meterológia Slovenska o.z.
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

 

                                                                              JUDr. Tatiana Botková                                                                                          starostka obce