Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 29.03.2022 (utorok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Žiadosti domovov dôchodcov
 9. Verejné osvetlenie
 10. Kúpna zmluva- traktor
 11. Suvenírová bankovka
 12. Akcie v obci
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                                                             JUDr. Tatiana Botková                                                                                         starostka obce