Referendum 2023

Výsledky referenda 2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 406

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 146

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 146

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 146

Počet platných hlasovacích lístkov: 146

Počet hlasov "ÁNO" : 144

Počet hlasov "NIE" : 2

                                                            Zdroj: Zápisnica volebnej komisie Kšinná 21.01.2023

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 obecného úradu – veľká zasadačka, Kšinná 102

pre referendum,

ktoré sa bude  konať 21. januára 2023 na území obce Kšinná.

 

V Kšinnej, 09.11.2022

 

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková

                                                                                             starostka obce