Verejná vyhláška- Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Uhrovec