Voľby do VÚC 2022

Výsledky vo voľbách do Trenčianskeho samosprávneho kraja

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 406

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 160

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 160

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 152

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 154

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jaroslav Baška: 121 

2. Marián Kňažko: 0 

3. Anton Kysel: 1

4. Miroslav Magdech: 2

5. Peter Máťoš: 18

6. Adrián Mikuš: 12

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Iveta Duchoňová: 18

2. Milan Ďuračka: 15

3. Samuel Fujak: 17

4. Róbert Gašparík: 31

5. Mária Hajšová: 79

6. Gejza Harinek: 8

7. Ján Hedera: 17

8. Miroslava Hudecová: 15

9. Peter Jandák: 8

10. Michal Kapuš: 6

11. Zuzana Máčeková: 102

12. Rudolfa Novotná: 59

13. Eva Sunegová: 10

14. Peter Ševčík: 6

 

Zdroj: Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 29.10.2022

Prenosné volebné urny

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24.  októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12.00 hodiny alebo v deň konania volieb  okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

Kontaktné telefónne čísla na nahlasovanie: +421 907 056 243,  +421 917 241 151,

+421 38 76 99 122

Informácia- Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať v spojených voľbách.

Oprávneným voličom je osoba s trvalým pobytom na území obce, ktorá najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19oprávneným voličom je aj  osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24.  októbra 2022 do piatka 28. októbra  2022 do 12.00 hodiny.  

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania uvedie svoje osobné údaje:

            a) meno a priezvisko

            b) rodné číslo

            c ) adresa trvalého pobytu

            d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby 2022 podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča

            e) telefonický kontakt

           

Kontaktná osoba na nahlasovanie: Ing. Božena Hollá

Tel. číslo: +421 907 056 243, +421 917 241 151,  +421 38 76 99 122

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom  alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - voľby do VÚC

Pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

1. Jaroslav Baška, Ing., 47 r., predseda samosprávneho kraja, Dohňany, Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana

2. Marian Kňažko, Ing., 58 r., stredoškolský učiteľ, Považská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

3. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc, Trenčín, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

4. Miroslav Magdech, Mgr.,MBA, 36 r., manažér, Považská Bystrica, Republika

5. Peter Máťoš, PhDr., PhD., 35 r., viceprimátor mesta, Považská Bystrica, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana, Dobrá voľba a umiernení, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca

6. Adrián Mikuš, Ing., 53 r., manažér, Trenčianske Jastrabie, nezávislý kandidát

Pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Volebný obvod č. 1

1. Iveta Duchoňová, Mgr., 50 r., riaditeľka zariadenia pre seniorov, Bánovce nad Bebravou, nezávislá kandidátka
2. Milan Ďuračka, Ing., 49 r., riaditeľ, Bánovce nad Bebravou, Progresívne Slovensko
3. Samuel Fujak, Ing., 34 r., systémový inžinier, Bánovce nad Bebravou, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
4. Róbert Gašparík, Ing., 52 r., podnikateľ, Bánovce nad Bebravou, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
5. Mária Hajšová, Ing., PhD., 61 r., zástupkyňa primátorky mesta, Bánovce nad Bebravou, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
6. Gejza Harinek, 70 r., dôchodca, Miezgovce, Komunistická strana Slovenska
7. Ján Hedera, 38 r., obchodný zástupca, Horné Naštice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
8. Miroslava Hudecová, Mgr., 43 r., účtovníčka, Bánovce nad Bebravou, nezávislá kandidátka
9. Peter Jandák, 42 r., vedúci výroby, Dežerice, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
10. Michal Kapuš, Ing., 42 r., asistent poslanca Národnej rady, Bánovce nad Bebravou, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
11. Zuzana Máčeková, Ing., 59 r., starostka obce, Uhrovec, nezávislá kandidátka
12. Rudolfa Novotná, PaedDr., PhDr., 65 r., primátorka, Bánovce nad Bebravou, nezávislá kandidátka
13. Eva Sunegová, PaedDr., 58 r., stredoškolská učiteľka, Bánovce nad Bebravou, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
14. Peter Ševčík, Ing., 33 r., podnikateľ, Bánovce nad Bebravou, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.