Voľby prezidenta SR 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

 

V Kšinnej, 12.02.2019                                                  

  JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                     starostka obce

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Materskej školy, Kšinná 237

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods.6 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Kšinná

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 16. marca 2019

Ing. Boženu Hollú,

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky možno doručiť v elektronickej forme na adresy: obec.ksinna@post.sk alebo info@ksinnazavada.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí byť doručené do 11. februára 2019.

NA OZNÁMENIA DORUČENÉ PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY SA NEPRIHLIADA!

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií sa dočítate v súbore na stiahnutie: 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- Informacie pre voliča (PDF, 573 KB, otvorí  sa v novom okne)