Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kšinná

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstvo obce Kšinná  č. 4/2019 zo dňa 02.02.2019

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Kšinná na deň

22. marca 2019

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 • - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • - iné predpoklady - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

                                       - bezúhonnosť

                                       - znalosť platnej legislatívy a právnych noriem najmä na úrovni samosprávy

     2. Náležitosti a prílohy  písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného                             kontrolóra obce:                             

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /e-mail, telefón/,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony  v plnom rozsahu,
  • písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce,
  • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
  1. Termín odovzdania písomnej prihlášky:

  Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 08. marca 2019 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Kšinná – NEOTVÁRAŤ!“  poštou alebo osobne na adresu Obec Kšinná, Obecný úrad, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec.

  1. Pracovný pomer: 10 % úväzku pracovného času.

  V Kšinnej 04. 02. 2019

  JUDr. Tatiana Botková v.r.

  starostka obce