Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci:  

Iveta Botková, SMER - sociálna demokracia

Martin Hanko, nezávislý kandidát

Katarína Súkeníková, nezávislá kandidátka

Martin Toth, SMER- sociálna demokracia

Viera Vojteková, nezávislá kandidátka

 

 

ZÁSTUPCA STAROSTKY OBCE

Martin Hanko

Zástupca starostky obce zastupuje starostku v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Odmena zástupcu starostky bola v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kšinná zo dňa 28.09.2021 určená  na sumu 50,00 Eur mesačne.