Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci:  

Iveta Botková, SMER - sociálna demokracia

Ľubomír Čukan, Slovenská národná strana

Martin Hanko, Slovenská národná strana

Viera Vojteková, nezávislá kandidátka

Bc. Miroslava Jedličková, nezávislá kandidátka

 

ZÁSTUPCA STAROSTKY OBCE

Martin Hanko

Zástupca starostky obce zastupuje starostku v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Odmena zástupcu starostky bola v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kšinná zo dňa 28.09.2021 určená  na sumu 50,00 Eur mesačne.