ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré Vám podľa  § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6  zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín.

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

Oznámenie je zároveň zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

 

                                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                                 starostka obce

Zverejnené dňa : 02.07.2020

Zvesené dňa: 

Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029

Obec Kšinná ako obstarávateľ strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029“ informuje obyvateľov obce o oznámení o strategickom dokumente PHRSR obce Kšinná na obdobie rokov 2020-2029 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente  je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené, podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona na adresu:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 7/7

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: Marcela.Zengova@minv.sk

telefón: 038/7601723

Konzultácie podľa § 63 zákona k  oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kšinná na roky 2020 – 2029“ (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014   Z. z.)  je možné vykonať na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v pracovných dňoch počas úradných hodín (odporúča sa vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom).

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

Dokumenty sú k dispozícii aj na webstránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-ksinna-2020-2029

 

                                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                                 starostka obce

Zverejnené dňa : 01.07.2020

Zvesené dňa: 

Zber použitého kuchynského oleja

Vážení občania, naša obec má záujem vyseparovať čo najväčšie množstvo odpadu a z toho dôvodu začíname zbierať aj použitý kuchynský olej, ktorý budeme odovzdávať spoločnosti LADISCO s.r.o.

POSTUP:

Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ!!!) je potrebné naliať do čistej PET fľaše (plastové lieviky si môžete bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade). Naplnenú a pevne uzavretú PET fľašu je následne potrebné doniesť do budovy obecného úradu a položiť pod schody, ktoré vedú na obecný úrad.

Bližšie informácie sú v nižšie uvedených súboroch:

Leták pre občanov-zber (súbor PDF, 185 KB, otvorí sa v novom okne)

Prečo je dôležité zbierať kuchynský olej (súbor PDF, 612 KB, otvorí sa v novom okne)

Jún mesiac prírody

Vážení občania, milá mládež!

Máme tu jedno z najkrajších období roka. Všetko rozkvitlo, rozvíja sa, rodí sa nový život v prírode. Však nie nadarmo sa jún považuje za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Tak ako každý rok, aj teraz sa k Vám prihovárame, aby sme upozornili na zvýšenú ochranu mláďat v prírode. Mláďat, ktoré sú ukryté aj na lúkach a poliach. Tu by sme sa chceli spoľahnúť na pozornosť poľnohospodárov, počas kosenia krmovín veľkou mechanizáciou. Pomoc človeka je práve v tomto prípade žiadúca. Opačným prípadom je nežiadúce zachraňovanie nájdených, zdanlivo opustených mláďat, ktoré pomoc človeka nepotrebujú. Nechytajte opustené mláďatá, matka si ich nájde. Do pozornosti by sme chceli dať, že chovať v zajatí také zviera je trestné. Ochranu si zaslúžia aj naše obojživelníky, ropuchy, skokan zelený, hnedý a tiež všetky vtáky, ktorých je stále menej. Ťažko by ste si vedeli predstaviť les a polia bez vtáčieho spevu, čo je ako balzam na dušu unaveného človeka. Jeho dosah si ani neuvedomujeme. Naši poľovníci sú si vedomí, aká je dôležitá ochrana všetkých živočíchov v prírode a z odborného hľadiska udržiavanie ich primeraných únosných stavov v dobrej zdravotnej kondícii. K splneniu týchto úloh je zameraná ich odborná starostlivosť, zabezpečenie dostatku potravy a zdravotných prostriedkov po celý rok a verte tomu, že ich to stojí veľké úsilie námahy a práce. K zabezpečeniu pokojného vývoja mláďat zvlášť v mesiacoch jún, júl obraciame sa aj na Vás vážení občania a mládež s týmito podnetnými myšlienkami. Je to zvlášť dôležité v aktuálnej dobe, kedy sa enormne zvýšil počet návštevníkov našich hôr. Mláďatá v prírode sú veľmi zraniteľné aj túlavými psami a mačkami. Nepúšťajte svoje psíky voľne po poliach a lesoch. Chceme, aby sme spolu s Vami mohli realizovať poľovníctvo na občianskom princípe, aby bolo neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vidieka. Aj vy nám k tomu pomôžete svojim tichým, slušným správaním sa v prírode, zvlášť v lese udržovaním čistoty – plastové fľaše, plechové konzervy a ešte hrubšie odpady, ktoré niektorí nezodpovední občania vyvážajú do našej prírody, dávajme tam, kde patria. Nebojme sa na nich upozorniť a porozprávať sa s nimi, ako sa správať. Krásnu a čistú prírodu chcú mať aj naši potomkovia. Chceme ich s čistým svedomím motivovať a dávať im naučenie do budúcna, že najprv musíme prírode niečo dať a potom si z nej môžeme niečo vziať.

                                                                                       S pozdravom poľovníci

                                                                                        PZ Bukovina II Kšinná

Výkup papiera

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06.06.2020 (sobota) sa uskutoční výkup papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:00-10:45.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 10:45-11:00.

Papier musí byť zviazaný, z kníh treba odstrániť tvrdé obaly. Kartóny sa nevykupujú.

Prosíme občanov aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia akými sú 2‑metrové odstupy a povinnosť mať rúško.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 07:00 hodiny 25. mája 2020

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS