ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

OZNAM- OBECNÝ ÚRAD

Vážení občania, vzhľadom na uznesenie vlády č. 808 z 31.12.2020 a z dôvodu ochrany verejného zdravia v aktuálnej vážnej epidemiologickej situácii bude

OBECNÝ ÚRAD OD 7.1.2021 do 24.1.2021  PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ.

Služby budú  poskytované elektronicky, cez e-mail info@ksinnazavada.sk a cez telefón 038/7699122.

V nevyhnutných prípadoch budú služby poskytované osobne, avšak to až po telefonickej alebo mailovej komunikácii.

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV SA NEVYBAVUJE.

PRACOVNÁ DOBA OBECNÉHO ÚRADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020

23. december /streda/                           OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

24. december /štvrtok/                            SVIATOK

25. december /piatok/                             SVIATOK

26. december /sobota/                           

27.december /nedeľa/                   

28.december  /pondelok/                    OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

29.december  /utorok/                         OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

30.december  /streda/                             ZATVORENÉ

31.december  /štvrtok/                            ZATVORENÉ

ROK 2021

1. január /piatok /                                    SVIATOK

2.január /sobota/                                    

3.január /nedeľa/

4.január /pondelok/                                ZATVORENÉ

5.január /utorok/                                     ZATVORENÉ

6.január /streda/                                     SVIATOK

7.január /štvrtok/                                  OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

8.január /piatok/                                   OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske  mení v zmysle záverov stretnutia Krízového štábu   Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 16.12.2020 do  8.1.2021 úradné hodiny nasledovne:

Pondelok 8:00 – 11:00

 Utorok 8:00 – 11:00

 Streda 13:00 – 16:00 /v stredu 23.12.2020 upravujeme úradné hodiny na 8:00-11:00/

 Štvrtok nestránkový deň

Piatok 8:00 – 11:00

V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID  - 19  žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali telefonický kontakt, elektronické a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo  vchode do úradu.

 

OZNAM CZ Kšinná

V súlade s Vyhláškou RÚVZ Trenčín č. 3/2020 zo dňa 8.12.2020,  s účinnosťou od zajtra(12.12.2020) predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje,že služby Božie nebudú.
Domáce pobožnosti budú zavesené na webovej stránke obce - v sekcii Evanjelická cirkev a tiež bude zabezpečená distribúcia do schránok.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2020 (streda) o 18:00 hodine

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2020
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
 11. Audit obce
 12. Žiadosť Environmentálny fond
 13. Návrh na prevod zostatku technického zhodnotenia „Zdravotného a sociálneho zariadenia“ v obci Uhrovec zo Združenia obcí Uhrovská dolina obci Uhrovec
 14. Diskusia
 15. Záver

JUDr. Tatiana Botková

starostka obce

 

Vyhláška č. 3/2020 RÚVZ so sídlom v Trenčíne, účinnosť 12.12.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava ustanovuje:

1. Podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje

 • organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priamy konzum ambulantným spôsobom,
 • organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve.

2. Podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje:

 • obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
 • obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 , možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.

Súbor na stiahnutie:

Vyhláška č.3/2020 RÚVZ Trenčín z 8.12.2020 (súbor PDF, 336 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS