ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní dňa 18. mája 2022 vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania: 

a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 

b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. 

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.   

Deň matiek

Starostovia obcí Uhrovská dolina Vás pozývajú na oslavy 

DEŇ MATIEK

6.mája 2022 o 16:00 h v kultúrnom dome v Uhrovci

 

Jarný zber objemného odpadu

V sobotu dňa 09.04.2022 sa v čase od 9:00  do 14:00 hod. uskutoční pri kultúrnom dome zber objemného odpadu.

Do objemného odpadu PATRÍ: nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, umývadlo, vaňa, toaletná misa, kufor, detský kočík, bicykel a pod.

Nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti, aby zaberal, čo najmenší objem.

Do objemného odpadu NEPATRÍ: Elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače), autobatérie, pneumatiky,  stavebný odpad, železo.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 29.03.2022 (utorok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Žiadosti domovov dôchodcov
 9. Verejné osvetlenie
 10. Kúpna zmluva- traktor
 11. Suvenírová bankovka
 12. Akcie v obci
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                                                             JUDr. Tatiana Botková                                                                                         starostka obce

 

 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027

KR PZ TN v spolupráci s OR PZ V BN - Vyhlásenie zbierky na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne v spolupráci s OR PZ v Bánovciach n/B vyhlasuje:

POTRAVINOVÚ ZBIERKU   NA POMOC ĽUĎOM UTEKAJÚCIM Z UKRAJINY 

Vo vojne trpia vždy tí najzraniteľnejší - bežní ľudia. Agresia a útok na Ukrajinu ohrozuje životy a zdravie obyvateľov krajiny, čo chcela žiť tak ako my - v mieri...
Bohužiaľ, situácia je iná. Niekoľko miliónov obyvateľov  Ukrajiny je už vyslovene odkázaných na humanitárnu pomoc a pretrvávajúci vojnový konflikt  situáciu stále zhoršuje. 
Našim policajtom a občianskym zamestnancom situácia vo vojnou zmietanej Ukrajine nie je ľahostajná. Chceme preto pomôcť tým, čo našu pomoc potrebujú.
Preto ak máte srdce na pravom mieste a chcete naozaj pomôcť tým najzraniteľnejším - ženám, deťom a starým ľuďom, skrátka tým,  čo vašu pomoc potrebujú, spravte to!

Po dohode s pracovníkmi obecného úradu v Ubli, zástupcami humanitárneho centra v Humennom a  koordinátormi na hraničnom prechode v Hornom Nemeckom,   potrebujú zabezpečiť nasledovné komponenty:

TRVANLIVÉ POTRAVINY:
olej
soľ
cukor
pohánka
ryža
rôzne druhy cestovín
mäsové konzervy
rybacie konzervy
múku (polohrubú, hrubú a  hladkú)
bezlaktózové mlieko
bezlaktózový chlieb
chlieb s dlhšou s trvanlivosťou
minerálky

OSTATNÉ :
čelovky - svetlá
sviečky
plastový riad, poháre
hrubé deky, spacie vaky a karimatky (prosíme nie také, ktorých sa chcete zbaviť, ale nové, prípadne zánovné) 

Potraviny, ktoré chcete darovať, prineste osobne do 13.3.2022 na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach n/B  ul. Školská 27.  V prípade otázok volajte  Lenka Judinyová ,  0961 21 3101, alebo na 096121 3755

Ďakujeme za pomoc. 

R OR PZ v Bánovciach n/B plk. Mgr. Miloš Šagát

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS