ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne - ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

nariaďuje tieto

o p a t r e n i a:

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Trenčín zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a 250 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných hromadných podujatiach zakazuje prípravu a predaj občerstvenia (pokrmov a nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov, účinkujúcich a organizačný tím.

2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod. v prevádzkach spoločného stravovania ako aj v ostatných prevádzkach s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín.

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým, návštev pacientov v terminálnom štádiu a dôsledne dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu na všetkých oddeleniach a prísnej bariérovej ošetrovateľskej techniky.

4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým, návštev klientov v terminálnom štádiu.

V záujme ochrany zdravia obyvateľstva, zabránenia vzniku nových ohnísk, zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia sa

a) všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov

b) neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte

Termín: od 20.09.2020 od 00:00 hod. do odvolania

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Súbor na stiahnutie:

RUVZ-2020-04555-002_krh-2 (súbor PDF, 266 KB, otvorí sa v novom okne)

Informácie k výzve podľa § 34e z.č. 229/1991 Zb.

Vážení občania,

v nadväznosti na zverejnenie výzvy podľa § 34e z.č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám oznamujeme že každý, kto sa našiel v zozname a súčasne má záujem o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom môže kontaktovať obecný úrad, príp. pána Mgr. Štefana Hanka (predseda urbáru Kšinná) a oznámiť svoje meno, priezvisko a telefónne číslo.

V skratke pre vysvetlenie: Podľa zákona § 34e druhá veta, vlastníci lesných pozemkov môžu požiadať  navrátenie užívacích práv v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty, t.j. po uplynutí 60-tich dní od zverejnenia na úradnej tabuli (výzva bola zverejnená 9.9.2020). Pokiaľ teda vlastník požiada  Lesy Slovenskej republiky, š.p.  o navrátenie užívacích práv a predloží všetky poklady, ktoré vyžadujú, dôjde medzi vlastníkom a Lesy Slovenskej republiky, š.p.  k uzavretiu zmluvy o nájme pozemkov a vlastník bude dostávať za prenajaté lesné pozemky nájomné.

Nakoľko podklady, ktoré sa k žiadosti vyžadujú je náročnejšie zaobstarať, starostka obce spolu s pánom Mgr. Štefanom Hankom sa pokúsia záujemcom, v čo možno najväčšej miere pomôcť pri ich vybavovaní.

Miestne dane a poplatok

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú pripravené na prevzatie. Výmery si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín:

Pondelok: 7:30-12:30    13:00-15:30

  Streda:    7:30-12:30     13:00-17:00

  Piatok:     7:30-12:30    13:00-14:00

Platiť je možné v hotovosti do pokladne na obecnom úrade alebo cez Internet banking.

Oznam o odpočte elektrickej energie

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že, dňa 15.9.2020 (utorok) v čase od 09:00 do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií v Závade pod Čiernym vrchom a dňa 16.9.2020 (streda) v čase od 09:00 do 18:00 h. v Kšinnej.
 

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.

V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na  číslo 0908 707 521. 

Zverejnenie výzvy podľa §34e z.č. 229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce

V súlade s ustanovením § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) nás LESY Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Trenčín požiadali o zverejnenie na úradnej tabuli obce:

  • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
  • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacívh práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili aebo neopravili.

Zoznamy vlastníkov na stiahnutie:

Očkovanie psov

V sobotu 12.septembra 2020 sa bude v čase od 8:30-9:30 hod. pred kultúrnym domom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. V Závade pod Čiernym vrchom  sa bude očkovať od 10:00- 10:30 hod. pred požiarnou zbrojnicou.

Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €.

Zaočkovať sa nemôže pes, ktorý nie je začipovaný. Poplatok za čipovanie psa je 15 €. Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz.

U veterinára bude možné si zakúpiť aj tabletky na odčervenie psa.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania-výrub drevín na parcele E-KN č 319, k.ú. Závada pod Čiernym vrchom (LV č. 304).Dôvodom výrubu je vyčistenie parciel od náletu, ktorý poškodzuje staré stavby pôvodných rodinných domov na laze Dlhé.

Súbor na stiahnutie:

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania(súbor PDF, 125 KB, otvorí sa v novom okne)

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS