ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU V KŠINNEJ OD 18.02.2019

Pondelok        7:30 - 12:30              13:00 - 15:30

Utorok                   NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda             7:30 - 12:30              13:00 - 17:00

Štvrtok                  NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok             7:30 - 12:30               13:00 - 14:00

Oznámenie o odpočte vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 14. a 15. februára 2019 budú  jej pracovníci  vykonávať odpočet vody. Z tohto dôvodu žiada, aby občania sprístupnili svoje vodomerné šachty, odhrnuli z nich sneh, vyčerpali zo šácht vodu a povolili zamestnancom prístup do šácht.

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

z v e r e j ň u j e m

emailové adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.ksinna@post.sk

 info@ksinnazavada.sk

 

V Kšinnej, 12.02.2019                                                  

  JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                     starostka obce

DOČASNÉ PRESŤAHOVANIE OBECNÉHO ÚRADU a DOČASNÉ ODPOJENIE PEVNEJ LINKY

Z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu a obecného úradu je dočasne presťahovaný obecný úrad do veľkej zasadačky a taktiež je dočasne odpojená pevná linka 038/7699122.

V súčasnosti fungujú iba mobilné čísla :

  • pracovníčka obce 0917 241 151
  • starostka obce 0905 509 025

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kšinná

Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstvo obce Kšinná  č. 4/2019 zo dňa 02.02.2019

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Kšinná na deň

22. marca 2019

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 Materskej školy, Kšinná 237

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS