ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 28.09.2021 (utorok) o 18:00 hodine

 v malej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmluva o dielo- odvodnenie kultúrneho domu
 7. Zmluva o dielo- detské ihrisko Kšinná
 8. Preplatenie dopravy SZZP
 9. Obecný rozhlas
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 11. Zásady odmeňovania poslancov
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková                                                                                                starostka obce

Západoslovenská distribučná spoločnosť

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že 
dnes 13.9.2021 v čase od 10:30 h. do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií v obci Závada pod Čiernym Vrchom a  14.9.2021 v obci Kšinná v čase od 09:00 h. do 18:00 h.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Očkovanie proti COVID-19

Vážení občania,

spoločnosť Váš lekár, s.r.o. pripravuje výjazdové očkovanie v obciach okresu proti ochoreniu COVID-19. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára (predbežná registrácia)

https://forms.gle/GZYN2QxExPd7SrcY9

V prípade, že záujemca sa nevie zaregistrovať sám, môže tak urobiť za pomoci zamestnancov na obecnom úrade. Spoločnosť Váš lekár, s.r.o. na základe záujmu vytvorí harmonogram očkovania a záujemcom pošle prostredníctvom sms a e-mailu pozvánky na očkovanie s dátumom, presným časom a miestom očkovania.

Výkup papiera

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 11.09.2021 (sobota) sa uskutoční výkup papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 09:30-10:00.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 10:00-10:15.

Papier musí byť zviazaný. Kartóny sa nevykupujú.

 

Prosíme občanov o dodržiavanie platných hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch  10.09. 2021 – 17.09.2021 MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Ščešnák Martin, ambulancia Bánovce nad Bebravou po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: +421 387608261

V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii .

Chronické lieky Vám predpíšeme po odoslaní požiadavky cez ecasenka.sk alebo mailom : bonumedsro@gmail.com

Lieky od špecialistov si môžete dať predpísať u príslušného špecialistu.

Lieky po hospitalizácii Vám odošleme po oskenovaní / odfotení prepúšťacej správy a odoslaní na mail bonumedsro@gmail.com

Karanténne PN Vám vystavíme po odoslaní žiadosti cez ecasenka.sk

Ďakujeme.

 

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 4.9.2021 usporiada farbiarske skúšky malých plemien v katastri obce Kšinná, pri ktorých sa bude strieľať z brokových zbraní.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Pavle Háj, Ilavské, Žrebíky, Kukučove, Púpavníky v priebehu celého dňa. 

Za porozumenie ďakujeme.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS