ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková, MBA

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 10.04.2024 (streda) o 18:00 hodine

 v malej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2023
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 9. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien-Západoslovenská distribučná, a.s.
 10. Projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie
 11. Akcie v obci
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

                                                                      JUDr. Tatiana Botková, MBA v.r.                                                                           starostka obce

Bezplatná právna pomoc

Slovenská advokátska komora organizuje pri príležitosti dňa nezávislej advokácie podujatie, na ktorom budú advokáti poskytovať bezplatnú právnu pomoc. Podujatie sa uskutoční dňa 24. apríla 2024 v čase od 9:00-14:00 :

 • TRENČÍN:  Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2
 • TOPOĽČANY: Mestský úrad, Námestie M.R. Štefánika 1

Je možné sa aj objednať na bezplatnú právnu pomoc, nie je to však podmienkou účasti. 

Súbory na stiahnutie: 

SAK- Deň advokácie 2024 (súbor PDF, 383 KB, otvorí sa v novom okne)

BPP 2024 Trenčín (súbor PDF, 119 KB, otvorí sa v novom okne)

BPP 2024 Topoľčany (súbor PDF, 121 KB, otvorí sa v novom okne)

 

Oznam od Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchového stavu uzemnení na NN vzdušnom vedení v časti Závada pod Čiernym vrchom, bude vykonávať v priebehu najbližších dní práce súvisiace s opravou uzemnení (práce zahŕňajú aj výkopové práce v nevyhnutnom rozsahu).

Odstraňovanie poruchového stavu bude prebiehať v okolí podperných bodov číslo 12,24,34,101, 105, 110, 115.

Za vzniknuté komplikácie a obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.

Jarný zber objemného odpadu

V sobotu dňa 13.04.2024 sa v čase od 9:00  do 14:00 hod. uskutoční pri kultúrnom dome zber objemného odpadu. 

Do objemného odpadu PATRÍ: nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, umývadlo, vaňa, toaletná misa, kufor, detský kočík, bicykel a pod.

Nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti, aby zaberal, čo najmenší objem.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS