ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

Od 20.7.2020 /pondelok/ dochádza k posunu ordinačných hodín zo 6.00 hod. na 7.00 hod.

Ordinačné hodiny platné od 20.7.2020

Lekár : MUDr. Gabriela Mikulášová

Sestra: Ľubica Hudáková

 

Plánované odbery krvi sa realizujú denne od 6.30 hod. do 7.30 hod. 

Pondelok: 7.00 – 12.00, 12.00-12.30 hod obed , 12.30-15.00 pracujúci , administratíva 

Utorok: 7.00-12.00, 12.00-12.30 obed, 12.30-13.00 administratíva, návštevy 

Streda:7.00-12.00, 12.00-12.30 obed, 12.30-16.00 pracujúci, administratíva 

Štvrtok: 7.00-12.00, 12.00-12.30 obed, 12.30-13.00 administratíva, návštevy

Piatok: 7.00-12.00 , 12.00-12.30 obed, 12.30-13.00 administratíva

OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 13.-17.7.2020 /pondelok - piatok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Slatina n. B. (pondelok, stredu, štvrtok, piatok) po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: 038 766 32 32.

V utorok je zástup zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Motešice po predchádzajúcom telefonickom dohovore 038/642 32 32.

 

Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré Vám podľa  § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6  zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín.

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

Oznámenie je zároveň zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

 

                                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                                 starostka obce

Zverejnené dňa : 02.07.2020

Zvesené dňa: 

Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029

Obec Kšinná ako obstarávateľ strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kšinná 2020-2029“ informuje obyvateľov obce o oznámení o strategickom dokumente PHRSR obce Kšinná na obdobie rokov 2020-2029 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente  je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené, podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona na adresu:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 7/7

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: Marcela.Zengova@minv.sk

telefón: 038/7601723

Konzultácie podľa § 63 zákona k  oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kšinná na roky 2020 – 2029“ (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014   Z. z.)  je možné vykonať na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v pracovných dňoch počas úradných hodín (odporúča sa vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom).

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

Dokumenty sú k dispozícii aj na webstránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-ksinna-2020-2029

 

                                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                                                 starostka obce

Zverejnené dňa : 01.07.2020

Zvesené dňa: 

Zber použitého kuchynského oleja

Vážení občania, naša obec má záujem vyseparovať čo najväčšie množstvo odpadu a z toho dôvodu začíname zbierať aj použitý kuchynský olej, ktorý budeme odovzdávať spoločnosti LADISCO s.r.o.

POSTUP:

Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ!!!) je potrebné naliať do čistej PET fľaše (plastové lieviky si môžete bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade). Naplnenú a pevne uzavretú PET fľašu je následne potrebné doniesť do budovy obecného úradu a položiť pod schody, ktoré vedú na obecný úrad.

Bližšie informácie sú v nižšie uvedených súboroch:

Leták pre občanov-zber (súbor PDF, 185 KB, otvorí sa v novom okne)

Prečo je dôležité zbierať kuchynský olej (súbor PDF, 612 KB, otvorí sa v novom okne)

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS