Slovenský iconEnglish icon

Domov dôchodcov

SED Kšinná - Domov dôchodcov / Domov sociálnych služieb

Domov dôchodcov, ktorého základný kameň bol posvätený v apríli 1991, bol pôvodne určený ako zborový dom cirkevného zboru ECAV v Kšinnej (ďalej CZ). V roku 1995, keď bola hotová hrubá stavba, bolo zrejmé, že CZ vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov svoj zámer neuskutoční. Obrátil sa preto na Evanjelickú diakoniu s požiadavkou o pomoc pri prebudovaní zborového domu na domov dôchodcov. Vedenie Evanjelickej diakonie za výdatnej sponzorskej pomoci pani Medveckej zabezpečilo projekt prestavby.

Prestavbu a dobudovanie objektu sa podarilo zrealizovať v priebehu necelého pol roka s brigádnickou pomocou miestneho CZ. Domov dôchodcov v Kšinnej bol posvätený 17. decembra 1995 a od januára 1996 slúži verejnosti.

V zariadení domova dôchodcov je aktuálne umiestnených osemnásť obyvateľov: v 2 jednoposteľových, v 6-ich dvojposteľových a v jednej štvorposteľovej izbe. . Prevádzka v domove je nepretržitá s celodennou stravou, opatrovateľskou, zdravotnou a duchovnou starostlivosťou. Keďže budova domova sa nachádza uprostred cirkevného areálu (kostol s farou), obyvatelia zariadenia sa intenzívne zúčastňujú aktivít CZ. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že v budove domova sa nachádza veľká zborová miestnosť, ktorá slúži pre potreby celého CZ.

O služby v domove je veľký záujem, preto sa uvažuje o rozšírení ubytovacích priestorov. V spolupráci s Ústredím ED bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu Základnej školy v Kšinnej a jej prestavbu na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, čím by sa zvýšil požadovaný štandard aj kvalita poskytovaných služieb.

Veríme, že sa nám tieto plány podarí zrealizovať čo najkratšom čase.

Riaditeľka zariadenia: Mgr. Marta Hrubá

Kontakt
Domov dôchodcov
956 43 Kšinná 70

Tel.: 038/760 81 85, 038/760 81 86
Fax: 038/760 81 84
E-mail: ddksinna@pbi.sk

IČO: 35595329
Číslo účtu: 20007381/6500 Poštová banka