Slovenský iconEnglish icon

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Z histórie ZO SZPB v Kšinnej

ZO SZPB v Kšinnej bola založená hneď po skončení 2. svetovej vojny. Presný dátum založenia sa nepodarilo zistiť.

Organizácia mala spočiatku viac ako 300 členov. Organizovala tanečné zábavy a rôzne zájazdy po pamätných miestach na území vtedajšieho Československa.

Za prvého predsedu ZO SZPB v Kšinnej bol zvolený Ján Škultéty. Po ukončení kurzu veterinára sa tento pán odsťahoval. Po odchode pána Škultétyho prevzal funkciu predsedu ZO SZPB hájnik štátnych lesov Ján Pružinec, ktorý bol veľmi nápomocný pri vybavovaní osvedčenia 255, ktoré prináležalo podporovateľom odboja ako aj priamym účastníkom odboja.

Po nejakom čase sa odsťahoval aj Ján Pružinec. Na jeho miesto predsedu bol zvolený Ján Botka (Krupka – Hajše).

Ďalším predsedom sa stal kováč Emil Mišina. Organizáciu viedol niekoľko rokov, avšak po náhlej strate sluchu sa predsedníctva vzdal.

Postupne nastáva odliv členov zo ZO SZPB, či už z dôvodu migračného, ale aj z dôvodu starnutia a vymierania členov.

Po Emilovi Mišinovi prevzal funkciu predsedu Michal Čukan (Čitáne). Funkciu tajomníčky zväzu vykonávala Emília Adamiková.

Michala Čukana nahradil po čase Ján Kleman, ktorý ZO SZPB viedol až do svojej smrti v júli 2001. Potiaľto nie je možné z dostupných zdrojov (archív Oblastný výbor Trenčín, Topoľčany a Nitra) dohľadať presné dátumy pôsobenia jednotlivých predsedov.

Od 20.8.2001 vedie ZO SZPB v Kšinnej dcéra bývalého predsedu Jána Klemana Amália Klemanová. Tajomníčku vykonávala po smrti Emílie Adamikovej jej dcéra Oľga Pružincová r. Adamiková, ktorá ju vykonávala až do svojej smrti v auguste 2021.

Členovia ZO SZPB usporadúvali pietne akty pri pamätníkoch obetiam SNP a starali sa o miesta posledného odpočinku vojakov a partizánov na miestnom cintoríne. O uchovávanie pamiatky protifašistického odboja sa takmer polstoročie spoločne s obcou starala aj bývalá učiteľka z Kšinnej Oľga Pružincová. Každoročne sa podieľala na vytváraní kultúrneho programu a príprave tématických relácií do obecného rozhlasu a podľa starostky bola z jednou z osobností vďaka ktorým sa pamiatka SNP uchováva aj pre budúce generácie.

V súčasnej dobe ZO SZPB v Kšinnej zažíva rozmach, prijíma nových členov, hlavne z radov mladších ročníkov. Zintenzívnila sa spolupráca s vedením obce, vďaka ktorej boli upravené hroby padlých vojakov a partizánov na miestnom cintoríne. Členova ZO SZPB si zvolili nový výbor, ktorý pracuje v zložení:

Predseda: Amália Klemanová
Tajomník: Dáša Šípková
Pokladník: Anna Opáthová