Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Územný plán obce Liešťany

Obstarávateľ, obec Liešťany, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o  strategickom  dokumente  Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 3   (ďalej len  oznámenie) spolu s návrhom strategického dokumentu Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 3  (ďalej len návrh strategického dokumentu), ktoré Vám v súlade § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.

Oznámenie spolu s návrhom strategického dokumentu je zverejnené na internetovej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-liestany-zmen...

Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu, v ktorom  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa bude alebo nebude posudzovať podľa vyššie uvedeného zákona.  

Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie Ulica G. Švéniho 3H,  971 01 Prievidza do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v pracovných dňoch  počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese ivana.duchovicova@minv.sk ).

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

                                                                       

                                                                            JUDr. Tatiana Botková

                                                                                  starostka obce

 

Zverejnené dňa : 14.10.2021