Evanjelická cirkev

Pozdrav od biskupov ECAV

Milí bratia a milé sestry,

chceme Vás srdečne pozdraviť - v týchto, aj pre naše spoločenstvo cirkvi, náročných časoch - biblickým slovom z Listu Jakuba:  "Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný."   
Toto obdobie karantény a mnohých bezpečnostných opatrení je iste náročné pre všetky vekové kategórie v našich rodinách. Uzavretosť, pocit stiesnenosti asi najťažšie prežívajú deti. Veríme však, že s trpezlivosťou a vytrvalosťou zhora sa nám darí prekonávať všetky príkoria času izolácie. Napriek všetkému, čo v týchto dňoch vnímame ako bremeno, vidíme aj veľké utrpenie a smrť po celom svete, najmä v Taliansku a Španielsku. Nasadenie všetkého zdravotníckeho personálu, ktorý stojí v prvej bojovej a kontaktnej línii, si vyžaduje nielen obrovskú dávku odvahy, ale aj telesných a duchovných síl. Je mnoho ľudí, ktorí v tejto situácii podávajú pomocnú ruku pri službe tým najzraniteľnejším. Aj učitelia si v týchto časoch siahli na dno vlastných kreatívnych síl a pripravujú rôzne modely vyučovania našich detí. Vďačnosť voči všetkým tým, ktorí pomáhajú v krízových situáciách, vyjadrujú tisíce ľudí potleskom vo večerných hodinách na balkónoch svojich domovov.
V duchu apoštolovej výzvy z listu Tesalonickým 5,25: Bratia, modlite sa aj za nás! vás chceme ako cirkev pozvať k modlitebným chvíľam za týchto ľudí v našej krajine, aj v krajinách celého sveta. Za ľudí, ktorí s nasadením života pomáhajú bojovať zápas o každého chorého človeka. 
Pozývame aj Vás ako cirkevné zbory, aby ste počas všetkých pašiových nedieľ (Smrtná, Kvetná) a Veľkého piatku, spoločným zvonením v chrámoch o 15.00 hod ( tento čas chce symbolický pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 - 15.00hod.), pozvali ľudí  k takejto modlitebnej chvíli, ktorá môže byť súčasťou ich spoločnej rodinnej pobožnosti. 
Veríme, že aj týmto spôsobom vo vrcholiacom pôstnom čase sa dokážeme ako cirkev zjednotiť a že v Kristových šľapajách budeme robiť kroky viery aj v týchto pohnutých časoch. 

1. Petra 2,21-24: Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 

S bratským pozdravom a prianím veľkonočného pokoja, Vaši bratia biskupi. 

Domáca pobožnosť na Smrtnú nedeľu

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia!
 
Keďže dnes máme  5. pôstnu nedeľu - SMRTNÚ, kedy sa na službách Božích prvýkrát čítajú pašie, pozývam Vás k domácej pobožnosti, na ktorej si ich ako rodina môžete spolu čítať.
V skutočnosti je Smrtná nedeľa predpašiovou nedeľou. Sú ne nej čítané predovšetkým starozmluvné texty, ktoré nás majú pripraviť na význam toho, čo budeme o Pánovi Ježišovi počuť neskôr v pašiách.
Nechajme teda do svojich myslí prúdiť životodarné Božie slovo, ktoré má moc posilniť nás aj počas dnešných dní. Veď máme Spasiteľa, ktorému sa nevyhlo nijaké trápenie, bolesť ani smrť. On vie, čo prežívame.
 
Nech Vám Jeho slovo prinesie upokojenie a utíšenie po prvýkrát aj prostredníctvom videoprenosu.
 
  S úctou 
                                    Vaša farárka
 
Súbor ma stiahnutie:
 

Domáca pobožnosť na 4. pôstnu nedeľu

Milí priatelia, bratia a sestry!
 
Opäť  Vás srdečne pozdravujem a prajem Vám požehnanú 4. pôstnu nedeľu a veľa síl od Pána Boha do každého dňa.:-)
 
Pripájam domácu  pobožnosť, ktorú si dnes môžete doma prečítať a v rámci ktorej si môžete aj zaspievať. Nebojte sa zapojiť všetkých členov rodiny- niekto môže prečítať epištolu, iný evanjelium, iný zamyslenie, zase iný modlitbu. Aj keď text epištoly a evanjelia je napísaný , nebojte sa siahnuť po Biblii a vyhľadať si ich v nej skôr, než začnete. 
Pozývam Vás k  domácej pobožnosti, ku ktorej nás  budú zvolávať zvony.
 
Tiež Vás chcem  pozvať , aby ste sa zapojili do projektu modlitieb, ktoré sa v našej cirkvi konajú každý večer medzi 20:00-21:00.
Je toho veľa, za čo môžeme ďakovať, o čo môžeme aj prosiť.Modlime sa
- za  ukončenie pandémie, Božiu pomoc a posilnenie
- za lekárov, sestričky, policajtov, hasičov, vojakov, na pleciach ktorých leží veľká zodpovednosť
-ďakujme za to, že bývalá vláda tak múdro, veľmi zodpovedne a promptne konala
- prosme  o múdrosť  a požehnanie pre novú vládu,  teraz predovšetkým v súvise s korona vírusom, ale aj pri spravovaní vecí verejných
-prosme  o požehnanie a posilnenie pre všetkých, ktorí nesú bremeno zodpovednosti za obce a mestá -primátorky, primátorov, starostky a starostov. Nezabúdajme predovšetkým  na  našu pani starostku.
-prosme o požehnanie, posilnenie a ochranu pre všetkých , ktorí stoja na čele sociálnych zariadení, za všetkých zamestnancov, klientov
- prosme o ochranu  našich najstarších, ale aj najmladších
- prosme  o to, aby sme sa dokázali sústrediť na to na dôležité a podstatné
-... námetov je veľmi veľa, každý má iste ešte veľa svojich podnetov na modlitby
 
Ak by ste čokoľvek potrebovali, prosím, neostýchajte sa ma skontaktovať na čísle  038/ 769 91 26 alebo 0918 828 224.
 Tiež mi môžete napísať mail na adresu: bbaskova@seznam.cz
 
Ďakujem Vám a pripájam  pre povzbudenie slová z proroka Izaiáša 30,15 a,b:
 "Lebo takto vraví Pán, Hospodin, Svätý Izraela: V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila."
 
Prajem Vám Boží pokoj, utíšenie a neutíchajúcu dôveru!
 
       S úctou
                           
                                      Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu

Milí priatelia, bratia a sestry!

Aj keď sa nachádzame v situácii, akú nikto z nás nezažil, aj keď cítime  obavy a neistotu, chcem Vás povzbudiť, že ani v takýchto ťažkých chvíľach nie sme sami, ale je tu s nami Ten, ktorý premohol všetko zlo aj smrť. Ježiš nám chce dať aj v tieto dni svoj pokoj, pokoj , ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. 

Aj keď sa nemôžeme vidieť osobne na službách Božích či iných zborových aktivitách a stretnutiach, chcem Vás poprosiť, aby ste si našli čas na Toho,ktorý je Alfou aj Omegou života, aby ste si našli každý deň čas na Jeho slovo, na rozhovor s Ním. Aj takto môžeme byť neustále spojení nielen s Ním , ale aj navzájom medzi sebou.

Nech Vám v  3. pôstnu nedeľu prinesie mnoho požehnania aj domáca pobožnosť, ktorú pre naše cirkevné zbory poslali z ústredia cirkvi.

"Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie,ale dúfajte, ja som premohol svet." (Ján 16,33)

Prajem Vám Boží pokoj a neutíchajúcu nádej , že sme v Božích rukách.

S úctou

                                 Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 3 pôstnu nedeľu (súbor PDF, 298 KB,otvorí sa v novom okne)