Projekt: Obnova verejnej budovy v Kšinnej

Názov projektu : "Obnova verejnej budovy v Kšinnej"

Logo operačného programu kvality životného prostrediaPredmetom projektu je zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Kšinná. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom : 
- zateplenia obvodového plášťa
- zateplenia strešného plášťa 
- výmeny elektroinštalácie a osvetlenia 
- výmeny otvorových konštrukcií 
- rekonštrukcie vykurovania ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA schválil obci Kšinná nenávratný finančný príspevok vo výške 505 819,22 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 532 441,28 €