Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy si Vám dovoľuje v súlade s ust.  § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznámiť, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude dňa 06.februára 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.  bez dodávky elektriny: 

LOKA STAVANIE č. 137, 138, 138/BL, 138/PR, 138/VE, 140, 144/VE,148, 148/VE, 254, 254/BL, 254/PR, 254/VE, 9005,9006, 9007, 9008.