Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 25.11.2022 (piatok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor novozvolenej starostky obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Voľba mandátovej a  návrhovej komisie
 9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 10. Oznámenie o poverení zástupcu starostky obce
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
 13. Určenie platu starostky obce
 14. Diskusia
 15. Záver

 

                                                                                      JUDr. Tatiana Botková                                                                                               starostka obce