Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková, MBA

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 10.04.2024 (streda) o 18:00 hodine

 v malej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2023
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 9. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien-Západoslovenská distribučná, a.s.
 10. Projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie
 11. Akcie v obci
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

                                                                      JUDr. Tatiana Botková, MBA v.r.                                                                               starostka obce