Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť v budove

 obecného úradu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov,

ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 na území obce Kšinná.

 

                                                                                               JUDr. Tatiana Botková v.r.

                                                                                                         starostka obce