VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Právna úprava k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 1. 2020). voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine volebné materiály (obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,poučenie o spôsobe hlasovania).