Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kšinnej

OBEC KŠINNÁ

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

 riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Kšinnej

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

- pedagogická prax najmenej 5 rokov

- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky

Iné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť
 • osobné a morálne predpoklady
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť práce s PC

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Mzdové ohodnotenie:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný termín nástupu:

 • 26.08.2019

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • úradne overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • návrh koncepcie rozvoja predškolského zariadenia,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín odovzdania žiadosti:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 14. augusta 2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ – NEOTVÁRAŤ!“  osobne alebo poštou na adresu Obec Kšinná, Obecný úrad, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

 

  V Kšinnej 23.07.2019

 

JUDr. Tatiana Botková, v.r.

starostka obce