Zverejnenie výzvy podľa §34e z.č. 229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce

V súlade s ustanovením § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) nás LESY Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Trenčín požiadali o zverejnenie na úradnej tabuli obce:

  • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
  • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacívh práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili aebo neopravili.

Zoznamy vlastníkov na stiahnutie: