ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

JARNÝ ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

V sobotu dňa 15.04.2023 sa v čase od 9:00  do 14:00 hod. uskutoční pri kultúrnom dome zber objemného odpadu.

Do objemného odpadu PATRÍ: nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, umývadlo, vaňa, toaletná misa, kufor, detský kočík, bicykel a pod.

Nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti, aby zaberal, čo najmenší objem.

Do objemného odpadu NEPATRÍ: Elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače), autobatérie, pneumatiky,  stavebný odpad, železo.

Bezplatná právna pomoc

Slovenská advokátska komora organizuje pri príležitosti dňa nezávislej advokácie podujatie, na ktorom budú advokáti poskytovať bezplatnú právnu pomoc. Podujatie sa uskutoční dňa 26. apríla 2023 v čase od 9:00-14:00 :

 • TRENČÍN:  Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2
 • TOPOĽČANY: Mestský úrad, Námestie M.R. Štefánika 1

Je možné sa aj objednať na bezplatnú právnu pomoc, nie je to však podmienkou účasti. 

 Leták-Deň advokácie - TN (súbor PDF, 568 KB, otvorí sa v novom okne)

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Plasty sú najpoužívanejším materiálom nášho každodenného života a nachádzame ich naozaj skoro všade, v medicíne, stavebníctve, doprave, kozmetike, oblečení aj v obalovom priemysle. Podľa viacerých zdrojov patrí práve obalový priemysel medzi najväčších producentov plastov v Európe*. Všetky plastové obaly a výrobky na trhu EÚ musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby boli bezpečné a neohrozovali zdravie ľudí.

                                           

 

Hlavnou surovinou na ich výrobu je neobnoviteľný zdroj – ropa. Plast je všestranný, ľahký, flexibilný materiál, je cenovo dostupný a má veľa užitočných vlastností. Ich najdôležitejšou funkciou je funkcia ochranná, používa sa na balenie tovaru, uchováva potraviny čerstvé, predlžuje ich trvanlivosť, zachováva ich kvalitu, chráni ich pred vonkajšími vplyvmi.
Plastov je mnoho druhov. Aj napriek tomu, že ľuďom denne prejdú rukami desiatky plastových obalov, mnohí nepoznajú význam symbolov, ktorými sa označujú. Nie každý plast je recyklovateľný rovnako ľahko. 

Ďalšie informácie: 

Článok o plastoch (súbor PDF, 375 KB, otvorí sa v novom okne)

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 31.03.2023 (piatok) o 18:30 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Žiadosti - nehnuteľnosti
 9. Projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie
 10. Akcie v obci
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

                                                                                        JUDr. Tatiana Botková                                                                                                starostka obce

 

OZNAMY

OPÍLENIE KONÁROV

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste v čo najkratšom termíne opílili konáre stromov, ktoré sa nachádzajú na Vašich nehnuteľnostiach a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť  prevádzky miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a taktiež aj bezpečnosť cestnej premávky.

ZBER KONÁROV ZO STROMOV

A KRÍKOV

Do 30. apríla 2023 bude prebiehať zber haluziny, konárov z orezávky stromov, kríkov a tují.

MIESTA ZBERU:

Kšinná: Hrabovky v blízkosti sýpky

Závada pod Čiernym vrchom: pozemok vedľa domu č. 88

Občania, ktorí majú problém s odvozom, môžu požiadať o odvoz na obecnom úrade na t.č. 038/7699122.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS