ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja- Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín,  odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa  § 10 ods. 3 zákona ako schvaľujúcemu orgánu zasielame.

Žiadame Vás, aby ste súčasne podľa § 11 ods. 1 zákona ako dotknutá obec informovali do desiatich dní od doručenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020.

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

 

 Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

ZBER ELEKTROODPADU

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční v dňoch od 19.5.2020 – 26.5.2020.

Elektroodpad je potrebné doniesť za obecný úrad.

Starší občania (dôchodcovia), ktorí bývajú sami a majú problém s dovozom, môžu požiadať na obecnom úrade o jeho odvoz z domácnosti.

 

Oznam o zmene stránkových hodín

Obecný úrad Kšinná oznamuje, že vybavovanie stránok bude len počas stránkových dní a v čase:

    Pondelok:    9:00-11:00 hod. 

                                        Streda:      9:00-11:00 hod.      15:00-17:00 hod.

         Piatok:     9:00- 11:00 hod.

Utorok a štvrtok sú nestránkové dni a počas týchto dní bude obecný úrad zatvorený.

OZNAM: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

S účinnosťou od 11.05.2020 sú stanovené úradné hodiny pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  nasledovne:

•             Pondelok            8,00 – 15,00 hod.

•             Utorok                 8,00 – 15,00 hod.

•             Streda                  8,00 – 17,00 hod.

•             Štvrtok                nestránkový deň

•             Piatok                   8,00 – 12,00 hod.

Úradné hodiny sú prerušené počas prestávky na obed od 12,00-13,00 hod.

Zároveň žiadame všetkých  klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby aj naďalej dodržiavali prísne hygienických opatrenia -nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre.

Separovaný zber

Oznamujeme občanom,  že na cintoríny sme umiestnili zberné nádoby na separované zložky odpadu:

Žltá nádoba (plasty, kovy) patria sem: vrchnáky a podstavce sklenených kahancov, vypálené plastové kahance BEZ vosku, obaly zo sviečok a pod.

Zelená nádoba (sklo) patria sem: sklenené kahance BEZ plastových kovových obalov alebo iných častí. Kahance musia byť čisté a bez zvyšku vosku.

Šedá nádoba (komunálny odpad) patria sem: staré kvetiny, vence, nedopálené sviečky, vosk.

Žiadame občanov, aby dodržiavali stanovené pravidlá a pokyny pri likvidácii odpadov z cintorínov.

 

Ďalej oznamujeme občanom, že v obci pribudli nové nádoby na separovanie PAPIERA a SKLA, a to konkrétne na bytovkách a  na mieste bývalého obchodu „Čapla“ .

VEREJNÁ VYHLÁŠKA- stavebné povolenie- časť stavby "PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK"

Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518

Súbor na stiahnutie:

Verejná vyhláška -stavebné povolenie časť stavby PE Kšinná -Rakovec VNK ,TS, NNV, NNK (súbor PDF, 901,KB, otvorí sa v novom okne)

Oznam o testovaní na COVID-19

Od 28.4.2020  vrátane 28.4.2020 nemocnica Bánovce  3.sukr. nemocnica s.r.o. spúšťa testovanie pacientov na COVID-19. Odberové miesto sa nachádza z boku nemocnice pri ambulancii TAPCH  /pľúcna ambulancia/ je riadne označené “ODBEROVÉ MIESTO COVID -19“.

Odbery sa budú realizovať každý utorok v čase 7:00-13:00 hod.

V odberovom mieste sa realizujú odbery:

1/    pre samoplatcov- po zaplatení poplatku vo výške 65 €,  poplatok sa uhrádza u pracovníčky v triaži pri vstupe do nemocnice, výsledok testovania bude oznámený telefonicky, SAMOPLATCI  sa môžu objednávať na tel. čísle 0915 575 397 -  pracovné dni od 7:00 do 15:00

2/    pre indikovaných pacientov po vyšetrení a na základe odporučenia obvodného lekára, alebo špecialistu  /  podľa doteraz  platného nariadenia MZ SR /-V praxi to znamená, že indikujúci lekár si vypíše žiadanku

  1.  cez RÚVZ, alebo
  2.  cez aplikáciu NCZI   /Národné centrum zdravotníckych informácií/,      ktoré pridelí každému pacientovi identifikátora tzv. COVID-19-PASS. Títo pacienti prichádzajú na určené odberové miesta v presných časoch, ktoré im boli pridelené  NCZI.    /V odberovom mieste sa realizuje iba samotný odber/.

O ďalších zmenách Vás budeme aktuálne informovať .

  MUDr. Mina Bobocká

  riaditeľ

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS