ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Výsledky vo voľbách do Trenčianskeho samosprávneho kraja

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 406

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 160

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 160

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 152

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 154

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jaroslav Baška: 121 

2. Marián Kňažko: 0 

3. Anton Kysel: 1

4. Miroslav Magdech: 2

5. Peter Máťoš: 18

6. Adrián Mikuš: 12

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Iveta Duchoňová: 18

2. Milan Ďuračka: 15

3. Samuel Fujak: 17

4. Róbert Gašparík: 31

5. Mária Hajšová: 79

6. Gejza Harinek: 8

7. Ján Hedera: 17

8. Miroslava Hudecová: 15

9. Peter Jandák: 8

10. Michal Kapuš: 6

11. Zuzana Máčeková: 102

12. Rudolfa Novotná: 59

13. Eva Sunegová: 10

14. Peter Ševčík: 6

 

Zdroj: Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 29.10.2022

Výsledky vo voľbách do orgánov samosprávy obce Kšinná

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 406

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 161

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 161

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 150

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 137

Za starostku obce bola zvolená: 

JUDr. Tatiana Botková, nezávislá kandidátka : 137 hlasov

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

1. Martin Toth , SMER - sociálna demokracia : 123 hlasov

2. Iveta Botková, SMER- sociálna demokracia :121 hlasov

3. Martin Hanko , nezávislý kandidát :121 hlasov

4. Viera Vojteková, nezávislá kandidátka : 116 hlasov

5. Katarína Súkeníková, nezávislá kandidátka:  108 hlasov

  

Zdroj: Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci  vo voľbách do                     orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Prenosné volebné urny

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24.  októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12.00 hodiny alebo v deň konania volieb  okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

Kontaktné telefónne čísla na nahlasovanie: +421 907 056 243,  +421 917 241 151,

+421 38 76 99 122

Informácia- Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať v spojených voľbách.

Oprávneným voličom je osoba s trvalým pobytom na území obce, ktorá najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj  osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24.  októbra 2022 do piatka 28. októbra  2022 do 12.00 hodiny.  

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania uvedie svoje osobné údaje:

            a) meno a priezvisko

            b) rodné číslo

            c ) adresa trvalého pobytu

            d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby 2022 podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča

            e) telefonický kontakt

           

Kontaktná osoba na nahlasovanie: Ing. Božena Hollá

Tel. číslo: +421 907 056 243, +421 917 241 151,  +421 38 76 99 122

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom  alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

Ochrana pred požiarmi pri vykurovaní

 S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

    Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

  • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
  • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
  • zlý technický stav vykurovacích telies.

    Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom.

Ďalšie informácie (plagáty na stiahnutie) :

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS