ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Zber papiera

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.10.2022 (sobota) sa uskutoční zber papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:30-11:00.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 11:00-11:15.

Papier musí byť zviazaný. Kartóny sa nezberajú.

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 13.10.2022 (štvrtok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Audit obce
 7. Žiadosť o súhlas so stavbou rekreačnej chaty v extraviláne
 8. Žiadosť o jednorazovú pomoc
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

 

 

 

                                                                                   JUDr. Tatiana Botková                                                                                           starostka obce

 

 

Pripravte sa zodpovedne na vykurovacie obdobie

V súvislosti s prichádzajúcim vykurovacím obdobím Hasičský a záchranný zbor upozorňuje občanov na možné nástrahy a komplikácie, ktoré sa každoročne pravidelne vyskytujú a v mnohých prípadoch zbytočne opakujú.

Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie  a kontrolu komínov. Taktiež pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Zlým technickým stavom komínových telies ohrozujeme nielen svoj majetok a život, ale i životy svojich susedov, veď práve v husto zastavaných oblastiach sa dokáže požiar nekontrolovateľne a veľmi rýchlo rozšíriť.

Máte čisté komíny?

čisté komíny sú základom bezpečia. Každý majiteľ domu by si mal pravidelne nechať prehliadnuť a vyčistiť komínové teleso;

Uskladňujete správne palivo?

v tesnej blízkosti kotlov, kachieľ a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu zapáliť drevo alebo papier uložený v tesnej blízkosti spotrebičov;

Vykurujete správnym palivom?

do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne znečistenia ovzdušia;

preto nepodceňujte nebezpečenstvo okolo Vás a nebuďte ľahostajní ku svojmu okoliu!

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v dňoch 11.-12.10.2022  dôjde k plánovanému prerušeniu distribúcie elektriny  na nasledovných miestach:

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS