ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Ako správne vytriediť obaly od mlieka

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme v roku 2001 stanovila 1. jún za Svetový deň mlieka. Jeho cieľom je poukázať na význam mlieka, vyzdvihnúť jeho nutričné vlastnosti vo výžive a upozorniť na opodstatnenosť jeho každodennej konzumácie. Pri tejto príležitosti pripomína OZV ENVI - PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené.

Mlieko je balené v pestrej škále rôznych druhov obalov od nápojových kartónov, cez sklo až po plast. PET fľaše od mlieka nepodliehajú zálohovaniu, tento obal sa vyhadzuje do žltej zbernej nádoby na plastový odpad bez zvyškov mlieka. Nápojové kartóny a plastové fľaše pred vyhodením stlačíme, aby sme minimalizovali ich objem v zbernej nádobe a vyhadzujeme ich spolu s vrchnáčikom. Pri sklenej fľaši vrchnáčik vyhadzujeme samostatne. Ak sa dá papierová etiketa alebo iná nálepka od obalu odlepiť, tak ju odlepíme a vytriedime samostatne. Ak nevieme, ako obal správne vytriediť, pomôžu nám aj symboly a informácie, ktoré sú uvedené na samotných obaloch.

Systém triedenia na Slovensku nie je jednotný. Preto sa pri triedení obalov od mlieka treba riadiť aj pokynmi, ktoré sú uvedené na nálepkách na kontajneroch alebo inštrukciami na webovej stránke obce. Nápojové kartóny patria do oranžovej zbernej nádoby na nápojové kartóny. Nie všetky slovenské obce však takýto typ kontajnera majú. V niektorých obciach sa preto nápojové kartóny triedia spoločne s kovmi do červených zberných nádob a v iných zase spolu s plastmi a kovmi do žltých zberných nádob.

Ako správne vytriediť vybrané obaly od mlieka sa dozviete aj z priloženého plagátu. 

Plagát: Ako správne vytriediť obaly od mlieka a mliečnych výrobkov (súbor PDF, 1.70 MB, otvorí sa v novom okne)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 28.06.2023 (streda) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná
 7. Záverečný účet obce Kšinná za rok 2022
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2023
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
 10. Úprava rozpočtu na rok 2023- Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
 11. Komunitný plán sociálnych služieb
 12. Investičný zámer- rekonštrukcia Materskej školy
 13. Žiadosti
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

 

 

                                                                                  JUDr. Tatiana Botková                                                                                                         starostka obce

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

na území obce Kšinná

 1 volebný okrsok

a určujem volebnú miestnosť v budove

 obecného úradu - veľká zasadačka

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023.

 

V Kšinnej, 23.06.2023

                                                                                       JUDr. Tatiana Botková

                                                                                              starostka obce

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS