ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Voľby do NR SR 2023

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204 zo dňa 9.6.2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

30.09.2022 (sobota)

Viac informácií:  Rozhodnutie predsedu NR SR- vyhlásenie volieb do NR SR 2023 (súbor PDF, 187 KB, otvorí sa v novom okne)

Informácia pre voliča : Informácia pre voliča (súbor PDF 224 KB, otvorí sa v novom okne)

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej  republiky so uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  https://www.minv.sk/?volby-nrsr (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne) 

Zber elektroodpadu

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční v dňoch 13.06.2023 – 21.06.2023

Elektroodpad je potrebné doniesť za obecný úrad. 

Príhovor PZ Bukovina II Kšinná - JÚN mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Vážení občania, milá mládež!

Máme tu jedno z najkrajších období roka. Všetko rozkvitlo, rozvíja sa, rodí sa nový život v prírode. Však nie nadarmo sa jún považuje za mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Tak ako každý rok, aj teraz sa k Vám prihovárame, aby sme upozornili na zvýšenú ochranu mláďat v prírode. Mláďat, ktoré sú ukryté aj na lúkach a poliach.

Tu by sme sa chceli spoľahnúť na pozornosť poľnohospodárov, počas kosenia krmovín veľkou mechanizáciou. Pomoc človeka je práve v tomto prípade žiadúca. Opačným prípadom je nežiadúce zachraňovanie nájdených, zdanlivo opustených mláďat, ktoré pomoc človeka nepotrebujú. Nechytajte opustené mláďatá, matka si ich nájde. Do pozornosti by sme chceli dať, že chovať v zajatí také zviera je trestné.

Ochranu si zaslúžia aj naše obojživelníky, ropuchy, skokan zelený, hnedý a tiež všetky vtáky, ktorých je stále menej. Ťažko by ste si vedeli predstaviť les a polia bez vtáčieho spevu, čo je ako balzam na dušu unaveného človeka. Jeho dosah si ani neuvedomujeme. Naši poľovníci sú si vedomí, aká je dôležitá ochrana všetkých živočíchov v prírode a z odborného hľadiska udržiavanie ich primeraných únosných stavov v dobrej zdravotnej kondícii. K splneniu týchto úloh je zameraná ich odborná starostlivosť, zabezpečenie dostatku potravy a zdravotných prostriedkov po celý rok a verte tomu, že ich to stojí veľké úsilie námahy a práce.

K zabezpečeniu pokojného vývoja mláďat zvlášť v mesiaci jún, júl obraciame sa aj na Vás vážení občania a mládež s týmito podnetnými myšlienkami. Je to zvlášť dôležité v aktuálnej dobe, kedy sa enormne zvýšil počet návštevníkov našich hôr.

Mláďatá v prírode sú veľmi zraniteľné aj túlavými psami a mačkami. Nepúšťajte svoje psíky voľne po poliach a lesoch. Chceme, aby sme spolu s Vami mohli realizovať poľovníctvo na občianskom princípe, aby bolo neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vidieka. Aj vy nám k tomu pomôžete svojim tichým, slušným správaním sa v prírode, zvlášť v lese udržovaním čistoty – plastové fľaše, plechové konzervy a ešte hrubšie odpady, ktoré niektorí nezodpovední občania vyvážajú do našej prírody, dávajme tam, kde patria.

Nebojme sa na nich upozorniť. Krásnu a čistú prírodu chcú mať aj naši potomkovia. Chceme ich s čistým svedomím motivovať a dávať im naučenie do budúcna, že najprv musíme prírode niečo dať a potom si z nej môžeme niečo vziať.

S pozdravom poľovníci

PZ Bukovina II Kšinná

ZsVS, a.s. - Ako napustiť bazén?

Ako napustiť bazén?

Vážení odberatelia, ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného vodovodu, informujte o tejto skutočnosti Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., konkrétne vám územne prislúchajúce výrobno-prevádzkové stredisko.

Kam patríte nájdete TU (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne)

Pred napúšťaním majte na pamäti, že:

Verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.

Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádza k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.

Ako postupovať a nespôsobiť problémy:

Ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného vodovodu, informujte o tejto skutočnosti Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., konkrétne vám územne prislúchajúce výrobno-prevádzkové stredisko.

Zvoľte si ten správny čas na napúšťanie. V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21.00 – 05.00 a medzi 10.00 – 15.00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci. Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú napúšťať aj iní majitelia bazénov. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré ma za následok zhoršenie senzorických vlastností vody vám i vášmu okoliu.

Zvoľte vhodný postup. Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.

Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno-prevádzkovom stredisku ZsVS, a. s. Upozorňujeme, že autocisterny slúžia prioritne na náhradné zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva, a tak ich použitie na napúšťanie bazénov je limitované možnosťami prevádzkového strediska.

Ďalej vás upozorňujeme, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vodovodu z verejného vodovodu s rozvodmi z iného zdroja, napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode, môže nastať kontaminácia vody vo verejnom vodovode. Upozorňujeme, že zistenie takéhoto konania je hlásené orgánom činným v trestnom konaní.

Poznámka: Informácie o správnom napúšťaní bazénov z verejného vodovodu sú zasielané za účelom oprávnených záujmov ZsVS, a. s. pre zabezpečenie plynulého prevádzkovania verejného vodovodu a kvality pitnej vody.

www.zsvs.sk (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne)

Výsledky rozboru vody zo studní zo dňa 22. marca 2023

Limit pre stanovenie dusičnanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. je 50 mg/l

Limit pre stanovenie dusitanov podľa nariadenia SR č. 496/2010 Z. z. je 0,50 mg/l

 

Číslo

Meno

Názov

Dusičnany

Dusitany

Výsledky

1

Obec Kšinná

Chudánka

13,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

2

Obec Kšinná

Doktorka

11,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

3

Obec Kšinná

Kotúčka

20,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

4

Obec Kšinná

Hadvička

20,0 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

5

Obec Kšinná

Humajovská

5,00 mg/l

0,15 mg/l

vyhovuje

Výsledky monitorovania ukazovateľov kvality vody limitných hodnôt sú ku dňu odberu t. j. 22. marca 2023.

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS