ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Oznam od Západoslovenskej distribučnej, a.s. -Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 02.08.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:

 • KŠINNÁ č. 28, 31, 42, 43, 46, 49, 58, 98, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196,198,199,200,201,202,203/VE,205,206/
 • ZA,210,211,212,213,214,216,216/
 • VE,218,220,221,222,223,225,226,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,244/
 • VE,248,251,252,256,256/OP,258,262,265,266,267,268,269,289,290,293,301,337,643/2,909/7,8,1185/7

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Západoslovenská distribučná, a.s.

ÚPSVaR- Inflačná pomoc

 Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

 • osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
 • opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
 • fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
 • seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce. 
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Zdroj: ÚPSVaR 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 15.07.2022 (piatok) o 19:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
 6. Rozsah výkonu funkcie starostu
 7. Žiadosť SZZP
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

 

                                                                                               JUDr. Tatiana Botková                                                                                                             starostka obce

Oznam od kominára

KOMINÁRSTVO LADISLAV MARKECH

Oznamujeme Vám, že v dňoch 11.7.-15.7.2022 , v prípade priaznivého počasia   bude  chodiť po našej obci  kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov.  
Táto kontrola sa prevádza v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v aktuálnom znení a vyhlášky č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
 
Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár - čo je osoba s odbornou spôsobilosťou.
Cena za vyčistenie jedného komína je 18,00 €.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Kšinná, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pred vydaním rozhodnutia.

Viac informácií: 

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Kšinná, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pred vydaním rozhodnutia ( súbor PDF, 74 KB, otvorí sa v novom okne)

Zber papiera

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.07.2022 (sobota) sa uskutoční zber papiera.

V Kšinnej pred obecným úradom v čase od 10:00-10:30.

V Závade pod Čiernym vrchom pred obchodom v čase od 10:30-10:45.

Papier musí byť zviazaný. Kartóny sa nezberajú.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 14:00 hodiny 30. júna 2022 do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14, ods. (2),  písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

   Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určí vyhliadkové teréne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

                                                                                               pplk. Ing. Jaroslav Šlosár

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Bánovciach nad Bebravou

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS