ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 30.06.2022 (štvrtok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Kšinná
 7. Záverečný účet obce Kšinná za rok 2021
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2022
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
 10. Úprava rozpočtu na rok 2022- Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
 11. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
 12. Rozsah výkonu funkcie starostu
 13. Žiadosť SZZP
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

 

 

                                                                                               JUDr. Tatiana Botková                                                                                                             starostka obce

Suvenírová bankovka - séria 0 Euro Souvenir

Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Dátum predaja: 25.jún 2022 od 10:00
Miesto predaja:
Futbalové ihrisko Kšinná
Kšinná 299
956 41 Uhrovec
Tel: 0917241151
Mail: info@ksinnazavada.sk

Podmienky predaja
Do čísla 100 max 1ks/os bez možnosti výberu čísla
Do čísla 1000 max 10ks/os bez možnosti výberu čísla
Nad číslo 1000 neobmedzene bez možnosti výberu čísla
Ročníkové čísla od 1920-2022 max 1ks/os s možnosťou výberu

Predajca si vyhradzuje právo výberu Euro Souvenir bankoviek na propagačné účely a právo niektoré čísla do predaja nezaradiť.

Obecná knižnica

SPOZNAJ SVOJU OBEC ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ alebo Kšinná a Závada kedysi.

Obecná knižnica Kšinná sa obracia s veľkou prosbou na obyvateľov (aj bývalých) o staré fotografie z oboch obcí a života jej vtedajších občanov, za účelom usporiadania výstavy s touto tematikou. Malo by ísť o fotky predovšetkým z rodinných udalostí ako svadba, krst, konfirmácia, pohreb, z pracovnej činnosti či miestnej architektúry, zachytených približne do 60-tych rokov. Je veľmi dôležité zachovať tieto staré dôkazy o histórii pre súčasnú mladú generáciu. Zároveň si aj starší pripomenú svoje mladé časy. Všetky fotografie budú skenované a originály čo najskôr vrátené ich majiteľom. Ak si myslíte, že tie Vaše fotky nie sú vhodné, prineste ich, posúdime. Možno práve tie budú súčasťou výstavy. Uvedomujeme si, že kedysi sa málo fotilo, ale bola by škoda neukázať aspoň niečo z toho mála zachovaného. Aj preto sú tieto obrázky vzácne. Fotografie môžete priniesť priamo do knižnice každý piatok od 18.00 do 20.00 hod. alebo po telefonickom dohovore na č. 0904 985 242, prípadne na Obecný úrad v Kšinnej. Za Váš záujem a ochotu vopred ďakujeme a dúfame, že sa nazbiera čo najviac materiálu na uskutočnenie výstavy. 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS