ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Správajme sa zodpovedne!

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Kšinná pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 Vás žiadam o to,  aby ste dbali na osobnú hygienu, pravidelne dezinfikovali povrchy v domácnostiach, vyhýbali sa kontaktu s veľkým počtom ľudí, taktiež žiadam aj mládež, aby sa nestretávala na verejných priestranstvách a aby svoj voľný čas trávili doma.

Prosím Vás, správajme sa zodpovedne!

OZNAMY

Mesto Bánovce nad Bebravou oznamuje, že z dôvodu prijímania opatrení zabraňujúcich šíreniu koronavírusu  o d k l a d á  všetky správne a stavebné konania s platnosťou od 14.3.2020 na dobu minimálne 14 dní.

O obnove konaní budú účastníci informovaní. Zároveň Vám oznamujeme, že mesto Bánovce z toho istého dôvodu nebude prijímať ani nové žiadosti týkajúce sa správneho a stavebného konania od dátumu 14.3.2020 až do odvolania.


Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu prijatých v boji proti šíreniu koronavírusu  COVID 19 oznamujeme klientom úradu práce sociálnych vecí a rodiny zmenu úradných hodín s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovne:

Úradné hodiny budú od pondelka do piatku od 8,00 hod. do 11,00 hod. Klientov vybavia zamestnanci v priestoroch podateľne vo vchode do úradu. Zároveň zakazujeme vstup rodičov s deťmi do priestorov úradu okrem nevyhnutných prípadov. Naďalej  žiadame občanov, aby  uprednostnili telefonickú alebo  e-mailovú komunikáciu, pred osobnou návštevou úradu.

 

 

OZNAM OD OKRESNÉHO ÚRADU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje občanom a širokej verejnosti, že počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu, budú od pondelka 16.3.2020 úradné hodiny pre verejnosť v pondelok až v piatok od 8,00 do 11,00h. V ostatnom čase bude budova okresného úradu uzatvorená.

Súčasne Okresný úrad Bánovce nad Bebravou vyzýva občanov, aby uprednostnili pred osobným podaním podanie poštou alebo elektronicky a aby na podávanie informácií využili telefonický kontakt  a budovu okresného úradu navštevovali len v nevyhnutných  prípadoch a zvážili, či ich prípadné podanie neznesie odklad.

Uvedené opatrenia budú trvať po dobu minimálne 14 dní.

 

Ďalšie informácie:

200313 dôležité informácie pre občanov (súbor PDF 295 KB, otvorí sa v novom okne)

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poistencom, ktorí pre zatváranie škôl v súvislosti s koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovné, že tak môžu urobiť nasledujúcimi spôsobmi. Treba sa dôsledne riadiť uvedenými pokynmi, aby sa žiadatelia vyvarovali doterajších chýb:

1/ Telefonicky kontaktovať konkrétnu pobočku – ak je poistenec zamestnancom, treba volať pobočku podľa sídla zamestnávateľa a ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky podľa trvalého pobytu. Telefonické kontakty na jednotlivé pobočky sú na titulnej stránke webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

2/ E-mailom poslať žiadosť o ošetrovné do konkrétnej pobočky. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné. E-mailové adresy sú tiež uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne pri pobočkách (nie vysunutých pracoviskách).

E-mail s vyplneným formulárom v prílohe je potom potrebné zaslať nie na vysunuté pracoviská, ale do príslušnej pobočky, pod ktorú vysunuté pracovisko patrí (napr. v prípade Bratislavy je pre všetky pracoviská spoločná e-mailová adresa bratislavamesto@socpoist.sk, vysunuté pracoviská Bratislava IV.-V., Malacky, Pezinok a Senec nemajú osobitnú mailovú adresu).

Formulár na vyplnenie žiadosti o dávku je prístupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Súbor na stiahnutie:

11032020-np-ziadostoosetrovneprekoronavirus (súbor PDF 207,6 KB otvorí sa v novom okne)

3/ Poštou zaslať vyplnený formulár (žiadosť o ošetrovné) príslušnej pobočke na adresu zverejnenú v kontaktoch Kontakty – pobočky.

4/ Do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne možno vhodiť vyplnený formulár žiadosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa , https://www.socpoist.sk/

ECAV KŠINNÁ

Predsedníctvo CZ ECAV Kšinná oznamuje, že sobotný seniorálny konvent POS je zrušený. Všetky aktivity s tým spojené sa týmto tiež rušia. Taktiež sa nebudú konať ani služby Božie a nácvik spevokolu, ako aj ostatné  zborové aktivity,  a to až do odvolania. 

Ďakujeme za pochopenie.

UPOZORNENIE!!!

U P O Z O R N E N I E !

Obec Kšinná na základe uznesenia Krízového štábu obce Kšinná a v záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov obce Kšinná pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 pristupuje k nasledujúcim opatreniam platným  od 10. marca 2020 až do odvolania:

  • Materská škola Kšinná v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kšinná bude od 11.3.2020 do 17.3.2020 (vrátane) zatvorená,
  • obecný úrad bude od 10.3.2020 do odvolania pracovať v obmedzenom režime, služby budú poskytované elektronicky, cez e-mail a cez telefón. V nevyhnutných prípadoch budú služby poskytované osobne avšak to až po telefonickej alebo mailovej komunikácii.
  • kultúrne, spoločenské a  športové podujatia, ktoré organizuje obec a  organizácie v pôsobnosti obce sa rušia,
  • odporúčame verejnosti zvážiť súkromné cestovanie a obmedziť návštevy miest so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.),
  • zatvárame priestory kultúrneho domu s obecným úradom ako aj iné priestory vo vlastníctve obce na organizovanie verejných a hromadných podujatí od 11.3.2020 do 23.3.2020.

Obec Kšinná apeluje na osobnú zodpovednosť každého občana obce v  súvislosti s  preventívnymi opatreniami Hlavného hygienika SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň pripomíname, že vzhľadom na nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR platí zákaz návštev vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach.

Na základe opatrenia Hlavného hygienika SR platí 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, za jej nedodržanie hrozí pokuta do výšky 1 650,00 eur.

V prípade prejavenia sa symptómov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo zvoliť postup v zmysle usmernení príslušných zdravotníckych autorít a zostať v domácom prostredí.

Zasadnutie Krízového štábu obce bude zvolané podľa potreby v súlade s ďalšími dostupnými informáciami a vývojom situácie.

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS