ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 29.03.2022 (utorok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Žiadosti domovov dôchodcov
 9. Verejné osvetlenie
 10. Kúpna zmluva- traktor
 11. Suvenírová bankovka
 12. Akcie v obci
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                                                             JUDr. Tatiana Botková                                                                                         starostka obce

 

 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027

KR PZ TN v spolupráci s OR PZ V BN - Vyhlásenie zbierky na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne v spolupráci s OR PZ v Bánovciach n/B vyhlasuje:

POTRAVINOVÚ ZBIERKU   NA POMOC ĽUĎOM UTEKAJÚCIM Z UKRAJINY 

Vo vojne trpia vždy tí najzraniteľnejší - bežní ľudia. Agresia a útok na Ukrajinu ohrozuje životy a zdravie obyvateľov krajiny, čo chcela žiť tak ako my - v mieri...
Bohužiaľ, situácia je iná. Niekoľko miliónov obyvateľov  Ukrajiny je už vyslovene odkázaných na humanitárnu pomoc a pretrvávajúci vojnový konflikt  situáciu stále zhoršuje. 
Našim policajtom a občianskym zamestnancom situácia vo vojnou zmietanej Ukrajine nie je ľahostajná. Chceme preto pomôcť tým, čo našu pomoc potrebujú.
Preto ak máte srdce na pravom mieste a chcete naozaj pomôcť tým najzraniteľnejším - ženám, deťom a starým ľuďom, skrátka tým,  čo vašu pomoc potrebujú, spravte to!

Po dohode s pracovníkmi obecného úradu v Ubli, zástupcami humanitárneho centra v Humennom a  koordinátormi na hraničnom prechode v Hornom Nemeckom,   potrebujú zabezpečiť nasledovné komponenty:

TRVANLIVÉ POTRAVINY:
olej
soľ
cukor
pohánka
ryža
rôzne druhy cestovín
mäsové konzervy
rybacie konzervy
múku (polohrubú, hrubú a  hladkú)
bezlaktózové mlieko
bezlaktózový chlieb
chlieb s dlhšou s trvanlivosťou
minerálky

OSTATNÉ :
čelovky - svetlá
sviečky
plastový riad, poháre
hrubé deky, spacie vaky a karimatky (prosíme nie také, ktorých sa chcete zbaviť, ale nové, prípadne zánovné) 

Potraviny, ktoré chcete darovať, prineste osobne do 13.3.2022 na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach n/B  ul. Školská 27.  V prípade otázok volajte  Lenka Judinyová ,  0961 21 3101, alebo na 096121 3755

Ďakujeme za pomoc. 

R OR PZ v Bánovciach n/B plk. Mgr. Miloš Šagát

PZ Bukovina II Kšinná- Zber zhodov

Vážení občania,
v nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

Poľovnícke združenie si kladie za povinnosť s dôsledným dôrazom Vás upozorniť na zákon o poľovníctve § 24 o ochrane poľovníctva odsek 3 písmeno g, ktorý zakazuje zbierať parožie bez súhlasu užívateľa poľovného revíru.

Zbierať zhody podľa zákona o poľovníctve môže len poľovník, ktorý má povolenie užívateľa poľovného revíru. Zhody parožia patria užívateľovi poľovného revíru a je zakázané ponechať si ich bez jeho súhlasu.

Upozorňujeme celú verejnosť, že takouto činnosťou sa dostávate mimo zákon.
Za neoprávnený zber zhodov môže byť uložená pokuta až do výšky 3000 Eur v prípade fyzickej osoby, pokiaľ ide o právnicke osoby, tak pokuta od 5000 do 15000 Eur.
Obraciame sa na Vás s presvedčením, že pochopíte pravú podstatu nášho hlasu k Vám.

PZ Bukovina II Kšinná

Prevencia obchodovania s ľuďmi slovensko-ukrajinské hranice

Dávame Vám  do pozornosti súbor informácií k problematike obchodovania s ľuďmi, ktoré pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi. 

Súbor na stiahnutie:

Pomoc pre Ukrajinu

 V súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na Ukrajine obec Kšinná úzko spolupracuje s Mestom Bánovce nad Bebravou, Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  ostatnými obcami v okrese, členmi ZMOS a Únie miest Slovenska v nadväznosti na usmernenia Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie pomoci  utečencom z Ukrajiny. 
 
    Dňa 2.3.2022 sa uskutočnilo na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou pracovné rokovanie so starostami obcí okresu Bánovce nad Bebravou, ktorého témou bolo 
 -  koordinovanie postupu pri organizovaní humanitárnej pomoci na území okresu Bánovce n/Bebr.  
-  príprava na možný prílev cudzincov na územie okresu Bánovce n/Bebr. so štatútom dočasného útočiska na území SR
- príprava dlhodobého ubytovania utečencov – stále ubytovacie kapacity (nie tzv. zberné tábory),  evidencia osôb ubytovaných v jednotlivých obciach
-  vytvorenie stáleho skladu humanitárnej pomoci okresu Bánovce n/Bebr., kde by sa sústreďoval  trvanlivý materiál, dočasný materiál s dlhou i krátkou dobou životnosti, (vyzbieraný vždy adresne pre konkrétne osoby alebo podľa   požiadavky nadriadených orgánov alebo humanitárnych organizácií)
 
     V súčasnosti všetky organizácie, ktoré pôsobia priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach, hlásia dostatok zásob a materiálu a vyzývajú najmä k tomu, aby občania svojpomocne neorganizovali zbierky a neodvážali vyzbierané veci nekoordinovane do pohraničnej oblasti. 
      Mesto Bánovce nad Bebravou  v termíne od 28.2.2022 – 4.3.2022 pokračuje v  zbierke. 
      Táto materiálna, prípadne finančná pomoc bude poskytnutá predovšetkým rodinným príslušníkom obyvateľov Ukrajiny, ktorí žijú a pracujú na území nášho okresu.
 
Kto má záujem prispieť materiálne, môže priniesť: 
- paplóny, deky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň – čisté 
  a v použiteľnom stave
- hygienické potreby (predovšetkým ženské a detské hygienické 
  potreby,  plienky, vlhčené obrúsky a pod.)
- trvanlivú detskú a dojčenskú výživu 
- lieky bežné voľnopredajné – napr. s obsahom paracetamolu, 
  ibuprofénu a pod.
Materiálnu pomoc môžete odovzdať v 2 zberných miestach v čase 8:00 – 16:00 hod.:
- Mestský úrad Bánovce n/Bebr., kancelária prvého kontaktu,  Nám. Ľ. Štúra 1
- Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach n/Bebr., ul. J. Matušku 766/19
 
ZMOS zriadilo transparentný účet: 
ZMOS_POMOC_UKRAJINE:  SK25 0900 0000 0051 8801 0894, z ktorého bude zrejmé kto finančne prispel na pomoc samosprávam a financie budú následné prerozdeľované na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých obcí a miest. 
Finančná pomoc je najflexibilnejšia, prosíme Vás podľa Vášho zváženia o peňažný príspevok.
 
     Veľmi si vážime Vašu ochotu pomáhať a ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi. Priebežne budeme informovať o tom, čo je potrebné zabezpečiť.
 
                                                                                   JUDr. Tatiana Botková
                                                                                   starostka obce Kšinná
Ďalšie informácie:

Súpis zbieraného materiálu- akútna potreba:

Brigáda

V sobotu 5.3.2022 od 8:30 hod. Vás DHZ Kšinná a obec Kšinná pozývajú na spoločnú brigádu na cintoríne v Kšinnej.

ENVIPAK- ZÁLOHUJME, ale NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky. Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 % treba naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov. Bez zmeny ostáva aj triedenie ostatného papierového, plastového, kovového odpadu ako aj odpadu z nápojových kartónov, ktorý patrí do kontajnerov a vriec naň určených. 

Viac informácií : Plagát - zálohujme ale nezabúdajme triediť (súbor PDF, 193 KB, otvorí sa v novom okne)

Brigáda

V sobotu 26.2.2022 od 8:30 hod. Vás DHZ Kšinná a obec Kšinná pozývajú na spoločnú brigádu na cintoríne v Kšinnej.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS