ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Voľné pracovné miesto- Školník/kurič

Náplň práce:

Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. otváranie a zatváranie materskej školy, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, oprava zámkov), bežná údržba elektrických, kúrenárskych, signalizačných, vodovodných a klimatizačných inštalácii a  armatúr, drobná murárska práca, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), upratovanie a udržiavanie vnútorných priestorov školy,  obsluha kúrenia a práce spojené s kúrením, iné práce podľa pokynov riaditeľky školy

Dátum nástupu: 1.2.2023

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce:

Materská škola Kšinná

Pracovný pomer

Pracovný pomer na určitú dobu

Zmennosť:

jednozmenná

Požadovaný stupeň vzdelania:

Stredné vzdelanie

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov  je potrebné zaslať do 24.1.2023 osobne, poštou na adresu Obec Kšinná, Kšinná 102, 956 41 Uhrovec alebo elektronicky na adresu starostka@ksinnazavada.sk

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pohovor.

Povinnosť podať daňové priznanie

Vážení občania, nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2023

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2023 zapísaní v katastri nehnuteľností
 • predali alebo darovali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
 • bolo im v roku 2022 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti) 

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2022 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2022 prihláseného.

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka (je potrebné oznámiť do 30 dní).

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 7.1.2023 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce, v časti Závada pod Čiernym vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Ostrice, Capárka, Pupakova jama, Pánska lúka, Dlhé, Gregorcová, Pastierkova, File studňa v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Obecná knižnica

Vážení občania,

obecná knižnica bude OTVORENÁ:

 • v stredu 4.1.2023 v čase od 10:00 do 12:00 hodiny a
 • vo štvrtok 5.1.2023 v čase od 18:00 do 20:00 hodiny.

Od budúceho týždňa už bude otvorená vo zvyčajnom čase v stredu a v piatok.

BATÔŽKOVÝ SILVESTER

Vážení občania,

pozývame Vás na spoločné ukončenie starého roka a privítanie NOVÉHO roka , 31.12.2022 v kultúrnom dome od 22:00 hod. Punč je zabezpečený a prinesené pochutinky v batôžku sú vítané.

Pracovná doba obecného úradu počas vianočných sviatkov 2022

23. december /piatok/                              ZATVORENÉ

24. december /sobota/                             

25. december /nedeľa/                                     

26. december /pondelok/                           SVIATOK        

27. december /utorok/                              ZATVORENÉ

28. december  /streda/                  OTVORENÉ OD 8:00 do 15:00

29.december  /štvrtok/                   OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00

30.december  /piatok/                                ZATVORENÉ

31.december  /sobota/                           

1. január /nedeľa /                                  

2. január /pondelok/                                     ZATVORENÉ

3. január /utorok/                             OTVORENÉ OD 8:00 do 11:00   

4. január /streda/                             OTVORENÉ OD 8:00 do 15:00

5. január /štvrtok/                                        ZATVORENÉ

6. január /piatok/                                            SVIATOK

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 21.12.2022 (streda) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2022
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2023
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 a 2025
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2022
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023
 11. Poplatky za služby poskytované obcou Kšinná
 12. Žiadosť o sponzorský príspevok- Amatérska Meterológia Slovenska o.z.
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková                                                                                            starostka obce

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS