ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 26.12.2021 bude PZ plniť plán odstrelu raticovej zveri v katastri obce Kšinná a Závada pod Čiernym vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Štepnica, Hôrky, Žárnica, Hlboká, Hadvige borina, Hlboče a Bukovina v čase od 8:00 h do 15:00 h.

Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Oznam od CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje, že služby Božie sa budú konať v nedeľu v kultúrnom dome o 9:00 a o 11:10 hodV súlade s platnou vyhláškou sa ich, žiaľ, môžu zúčastniť iba očkovaní a prekonaní. Predsedníctvo CZ sa ospravedlňuje všetkým, ktorí sa z dôvodu vyhlášky nebudú môcť zúčastniť služieb Božích. Aj naďalej  budú distribuované pobožnosti do schránok a uverejňované na webovej stránke obce. 

Predsedníctvo CZ prosí o nahlasovanie svojej účasti na službách Božích do sobotného večera na farskom úrade.

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

PZ Bukovina Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 18.12.2021 bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Závada pod Čiernym vrchom.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Gregorcová, Rovienky, Železne, Svinarka, Škorce laz, Demovské Jarky v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2021 (štvrtok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu-rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024
 9. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021
 11. Audit obce
 12. Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 14. Žiadosť o sponzorský príspevok- Amatérska Meterológia Slovenska o.z.
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

 

                                                                                     JUDr. Tatiana Botková                                                                                                                           starostka obce

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS