ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

PZ Bukovina II Kšinná- Poľovačka

Vážení občania,

PZ Bukovina II Kšinná upozorňuje širokú verejnosť, že dňa 26.11.2022 (sobota)  bude uskutočnená spoločná poľovačka na diviačiu a škodnú zver v katastri obce Závada.

Z tohto dôvodu dôrazne, z hľadiska bezpečnosti vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v lokalitách Demovské jarky, Železné, Bakaláre vrštek, Rovienky, Gregorcová, Pastierková, File studňa, Šebene háj, Židová v priebehu celého dňa.

Za porozumenie ďakujeme.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 25.11.2022 (piatok) o 18:00 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor novozvolenej starostky obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Voľba mandátovej a  návrhovej komisie
 9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 10. Oznámenie o poverení zástupcu starostky obce
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov
 13. Určenie platu starostky obce
 14. Diskusia
 15. Záver

 

                                                                                      JUDr. Tatiana Botková                                                                                               starostka obce

 

 

Potravinová zbierka v Tescu pre SED- DDaDSS Kšinná

Potravinová zbierka v Tescu v Bánovciach nad Bebravou

24. - 27.11.2022

Milí bratia , milé sestry,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila aj počas týchto neľahkých a nielen pre nás, ale určite aj pre Vás, zaťažkávajúcich časoch. Tak ako po minulé roky, aj tohto roku sa koná Potravinová zbierka vyhlásená Evanjelickou diakoniou, ktorá je určená pre naše zariadenie. Táto zbierka bude prebiehať v období od 24.11.2022 do 27.11.2022, čiže štvrtok, piatok, sobota, nedeľa v Tescu v Bánovciach nad Bebravou. Naše zariadenie je veľmi vďačné za takúto pomoc, pretože je to prínosom a zvlášť teraz, keď veľa finančných prostriedkov vynakladáme na dezinfekciu, rukavice, ale aj na zaplatenie faktúr za elektriku, vodu a mnoho iných potrebných vecí. Prosíme, aby nás Pán Boh chránil, dával mnoho zdravia, nielen telesného, ale aj duševného, pretože to  všetci potrebujeme. V dobe, v ktorej sa momentálne nachádzame – kedy nie je nič isté, sme sa ako kolektív zomkli viac ako predtým a stojíme jedna za druhou, vzájomne sa podopierame a vychádzame si v ústrety. Čo nás naučila pandémia korony, vojna vo svete, finančná neistota? S istotou môžem povedať, že vďačnosti za mnohé a mnohé veci, ktoré sme si v minulosti ani neuvedomovali a brali sme to ako samozrejmosť.  Tak ako sa píše v Božom slove : „Kto vďaku obetuje ,ten ma ctí, tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.“ Práve tú spomínanú Božiu pomoc zažívame každý deň.

Chcem Vás preto poprosiť o Vašu ochotu, láskavosť a Vaše zapojenie sa do zbierky pre náš domov.

Personál nášho domova bude počas celej zbierky  prítomný v Tescu. Označené pracovníčky budú hneď pri vstupe rozdávať letáky, ostatné pracovníčky budú za stolom pri lekárni zapisovať a preberať Vami zakúpený tovar. Je aj možnosť odovzdať milodar namiesto nákupu. Potom určený pracovník nakúpi mäsové výrobky pre klientov.

Zbierka bude prebiehať od 9.00 do 17.00 hod.

Zakúpený tovar - nemusia to byť len potraviny, ale aj čistiace prostriedky, dezinfekčné, vrecia na odpad, prach na pranie, aviváž, jar, domestos, savo a podobne, sa vkladá za pokladničnou zónou.

Každý deň vo večerných hodinách tovar odváži, odvezie a vyčísli hodnotu poverený zamestnanec domova , je to dôležité, pretože Tesco k vyzbieranej sume pripíše 20% z hodnoty všetkých vyzbieraných produktov.

 

Nech Vás Boh žehná.

S úctou Marta Hrubá

Riaditeľka SED-DDaDSS Kšinná

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Číslo: 192/2022

                                                                     V Kšinnej, 14.11.2022

OZNÁMENIE

o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan Křižka, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 14.11.2022 uložená listová zásielka na jeho (jej) meno:

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS