ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Plasty sú najpoužívanejším materiálom nášho každodenného života a nachádzame ich naozaj skoro všade, v medicíne, stavebníctve, doprave, kozmetike, oblečení aj v obalovom priemysle. Podľa viacerých zdrojov patrí práve obalový priemysel medzi najväčších producentov plastov v Európe*. Všetky plastové obaly a výrobky na trhu EÚ musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby boli bezpečné a neohrozovali zdravie ľudí.

                                           

 

Hlavnou surovinou na ich výrobu je neobnoviteľný zdroj – ropa. Plast je všestranný, ľahký, flexibilný materiál, je cenovo dostupný a má veľa užitočných vlastností. Ich najdôležitejšou funkciou je funkcia ochranná, používa sa na balenie tovaru, uchováva potraviny čerstvé, predlžuje ich trvanlivosť, zachováva ich kvalitu, chráni ich pred vonkajšími vplyvmi.
Plastov je mnoho druhov. Aj napriek tomu, že ľuďom denne prejdú rukami desiatky plastových obalov, mnohí nepoznajú význam symbolov, ktorými sa označujú. Nie každý plast je recyklovateľný rovnako ľahko. 

Ďalšie informácie: 

Článok o plastoch (súbor PDF, 375 KB, otvorí sa v novom okne)

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

STAROSTKA OBCE KŠINNÁ

JUDr. Tatiana Botková

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kšinná, ktoré sa uskutoční

dňa 31.03.2023 (piatok) o 18:30 hodine

 vo veľkej sále KD v Kšinnej

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022
 7. Miera triedenia odpadu
 8. Žiadosti - nehnuteľnosti
 9. Projekty, žiadosti o poskytnutie dotácie
 10. Akcie v obci
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

                                                                                        JUDr. Tatiana Botková                                                                                                starostka obce

 

OZNAMY

OPÍLENIE KONÁROV

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste v čo najkratšom termíne opílili konáre stromov, ktoré sa nachádzajú na Vašich nehnuteľnostiach a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť  prevádzky miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a taktiež aj bezpečnosť cestnej premávky.

ZBER KONÁROV ZO STROMOV

A KRÍKOV

Do 30. apríla 2023 bude prebiehať zber haluziny, konárov z orezávky stromov, kríkov a tují.

MIESTA ZBERU:

Kšinná: Hrabovky v blízkosti sýpky

Závada pod Čiernym vrchom: pozemok vedľa domu č. 88

Občania, ktorí majú problém s odvozom, môžu požiadať o odvoz na obecnom úrade na t.č. 038/7699122.

SZZP v Kšinnej - Seminár zdravia

SZZP Vás pozýva na seminár zdravia, ktorý sa uskutoční dňa 4.3.2023 (sobota) v malej sále kultúrneho domu Kšinná od 13:00 hodiny.

V rámci semináru zdravia poskytne VšZP poradenské a konzultačné služby, meranie tlaku, cukru, cholesterolu. Súčasťou bude aj súťaž o balíček reklamných predmetov.

Seminár o 15:00 hodine bude zameraný na najčastejšie ochorenia pohybového aparátu z pohľadu fyzioterapie: ochorenie chrbtice, kĺbov, reumatické ochorenia, pohyb ako prevencia proti civilizačným ochoreniam, správne hýbanie.

Upozornenie od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

v nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

Poľovnícke združenie si kladie za povinnosť s dôsledným dôrazom Vás upozorniť na zákon o poľovníctve § 24 o ochrane poľovníctva odsek 3 písmeno g, ktorý zakazuje zbierať parožie bez súhlasu užívateľa poľovného revíru.

Zbierať zhody podľa zákona o poľovníctve môže len poľovník, ktorý má povolenie užívateľa poľovného revíru. Zhody parožia patria užívateľovi poľovného revíru a je zakázané ponechať si ich bez jeho súhlasu.

Upozorňujeme celú verejnosť, že takouto činnosťou sa dostávate mimo zákon.

Za neoprávnený zber zhodov môže byť uložená pokuta až do výšky 3000 Eur v prípade fyzickej osoby, pokiaľ ide o právnicke osoby, tak pokuta od 5000 do 15000 Eur.

Obraciame sa na Vás s presvedčením, že pochopíte pravú podstatu nášho hlasu k Vám.

PZ Bukovina II Kšinná

 

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS